School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

W.J. Bladergroen (WJB) maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep en is in samenspraak met het samenwerkingsverband Waterland opgericht. Onze school is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht. Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Toelating
Leerlingen met indicatie
Op SG W.J. Bladergroen worden leerlingen toegelaten met een zogeheten indicatie. Het kan gaan om een indicatie voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO); in dat geval kan een leerling geplaatst worden op de deelschool VMBO onderbouw. Ook de leerlingen die niet direct in aanmerking komen voor het LWOO, maar die wel gebaat zijn bij de setting op W.J. Bladergroen, kunnen d.m.v. een arrangementaanvraag bij het Samenwerkingsverband Waterland (SWV) in aanmerking komen voor plaatsing op onze school.

Het kan ook zijn dat een leerling een indicatie heeft voor Praktijkonderwijs. In dat geval kan hij of zij geplaatst worden op het Praktijkonderwijs. Een indicatie komt tot stand door het afnemen van een test in combinatie met een advies van de basisschool. Het kan voorkomen dat de toets niet direct een indicatie oplevert, maar dat, mede op grond van informatie van de basisschool, de leerling gebaat is bij een kleinere en veiliger leeromgeving of extra ondersteuning door het SWV. Deze leerlingen komen in aanmerking voor plaatsing bij SG W.J. Bladergroen. Een indicatie voor LWOO en Praktijkonderwijs loopt via het SWV. Vanaf de invoering van Passend Onderwijs (schooljaar 2014-2015) worden er tevens door het SWV onderwijsarrangementen toegekend aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Voor toelating tot de Internationale Schakelklas: zie blz. 22 van ons jaarboekje.

Ons onderwijs
VMBO-onderbouw, voor leerlingen met extra ondersteuning/LWOO Op SG W.J. Bladergroen wordt onderwijs verzorgd in kleinere klassen voor de eerste 2 leerjaren van het VMBO op Basis, Kader en Mavo niveau. De individuele leerbehoefte van de leerling staat bij ons centraal. Dit houdt in dat we samen met ouders en de leerling via een ontwikkelingsperspectief (OPP) een op maat gesneden leerroute maken naar de toekomst.

VMBO met intensieve begeleiding en ondersteuning
Dit is voor leerlingen die al dan niet een indicatie leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) hebben en die extra begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Ook zijn zij gebaat bij een kleinere en veiligere leeromgeving. Deze leerlingen stromen indien mogelijk na een of twee jaar door naar een van de leerwegen van het VMBO.

Kenmerkend voor SG W.J. Bladergroen VMBO is het faseringsmodel, waarbij we in 4 stappen groepen leerlingen op weg helpen naar de bovenbouw of een andere passende doorstroom mogelijkheid.

De Wet Passend Onderwijs maakt het mogelijk om door middel van Arrangementen een passend aanbod voor iedere leerling te kunnen realiseren.

Internationale Schakelklas (ISK)
De Internationale Schakelklas (ISK) is een schakelklas speciaal voor nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen. De leerlingen zijn afkomstig uit de hele wereld en beheersen de Nederlandse taal niet voldoende om deel te kunnen nemen aan het reguliere voortgezet onderwijs. In de ISK worden zij, in maximaal twee jaar, klaargestoomd voor een vervolgopleiding.

Het soort vervolgonderwijs hangt af van de capaciteiten en interesses van de leerlingen en van hun leeftijd. ISK leerlingen stromen door naar regulier voortgezet onderwijs of, wanneer zij 16 jaar zijn of dat op korte termijn worden, naar de startopleidingen van een Regionaal Opleidingscentrum.

Praktijkonderwijs
Het Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige deelname aan het maatschappelijk proces. We werken samen met onze leerlingen aan een loopbaan voor het leven, waarin zelfstandig wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding, burgerschap en een plaats op de arbeidsmarkt centraal staan. Daarom kijken we als eerste naar wat een leerling kan en wil. Samen werken we toe naar een passende werkomgeving of vervolgopleiding. In ons onderwijsconcept leren wij onze leerlingen om zelf keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het Praktijkonderwijs is voor sommige leerlingen eindonderwijs. Na vijf jaar kan een leerling het Praktijkonderwijs
afronden met een diploma Praktijkonderwijs. Na het behalen van dit diploma kan er voor de leerlingen die daar de capaciteiten voor hebben worden gestart met een Entree opleiding. Dit traject kan 1 of 2 jaar beslaan.

Onderwijstijd
Onze school is gehouden aan de wettelijke bepalingen die gelden t.a.v. de onderwijstijd. Voor onze school geldt voor alle leerwegen momenteel de norm van 1000 klokuren op jaarbasis. De onderwijstijd wordt binnen de MR + oudergeleding besproken en elk jaar vastgesteld. De school is in principe voor leerlingen geopend van 08.00 tot 17.00 uur voor lesdoeleinden. In de pauzes worden de leerlingen geacht op het schoolplein te blijven.

INSCHRIJVEN5-198

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter