School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

Leerlingen kiezen hun definitieve sector en gaan twee dagen in de week naar een stageadres. De stages vinden plaats in het vakgebied waar de competenties en interesses van de leerling liggen. De leerling wordt gericht begeleid op het verwerven van een arbeidsplaats en het behouden daarvan. Het leren van sociale vaardigheden vormt een essentieel onderdeel hierbij. Ontwikkelingen en leertrajecten worden bepaald aan de hand van het IO(t)P. Aan het eind van de bovenbouw ronden de leerlingen de praktijkschool af met een diploma voor Praktijkonderwijs. Na het behalen van het PRO-diploma kan, indien mogelijk, gestart worden met de Entree-opleiding. Deze opleiding kan 1 of 2 jaar beslaan.

Stages
Stages vormen een belangrijk onderdeel binnen het Praktijkonderwijs. Omdat veel leerlingen na het Praktijkonderwijs gaan werken, is het belangrijk om de leerlingen voor te bereiden op hun houding en rol in een bedrijf. Daarnaast leren onze leerlingen in de praktijk en kunnen ze ervaren in welk vakgebied ze willen werken.

Het aanbieden van een stage gaat heel geleidelijk. Het begint bij de interne stage, dat is een stage binnen de school. Leerlingen leren door allerlei werkzaamheden te verrichten in de schoolkantine, schooltuin, keuken, in en rond de school. Na de eerste of na de tweede periode in het derde leerjaar gaat de leerling stage lopen bij een van de bedrijven van ons vast netwerk aan externe stageplekken. Dat noemen wij een leerling werkplek (LWP). Vanaf het vierde leerjaar gaan leerlingen voor hun stage naar een bedrijf op maat in een sector waar de leerling zich in wil specialiseren (externe stage). Op school worden de lessen hierop afgestemd. De leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 4/5) gaan meestal twee dagen per week naar hun stageadres.

Stage (extern) is bedoeld als arbeidstraining en beroepsoriëntering buiten school in het bedrijfsleven om werkervaringen op te doen zodat zij aan het einde van hun schoolloopbaan zo naadloos mogelijk kunnen instromen in een bedrijf en de maatschappij. De stages voor de Entree opleiding moeten bij erkende leerbedrijven worden gevolgd. Bij deze bedrijven wordt ook de “Proeve van bekwaamheid” afgenomen.

Huiswerk
In alle leerjaren is huiswerk een onderdeel van het schoolprogramma. Leerlingen leren om te plannen en te organiseren. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van huiswerk maken om het niveau van taal en rekenen te verbeteren. Ouders kunnen hieraan bijdragen door hun kind hierbij te steunen. Op Praktijkonderwijs proberen wij het huiswerk zoveel mogelijk in digitale vorm aan te bieden.

Toetsing en overgang
In het Praktijkonderwijs staat de jongere en zijn loopbaan centraal. Op W.J. Bladergroen streven we naar onderwijs op maat. Het  ontwikkelingsperspectief van de jongere, zijn motivatie, potentieel, en leer- en ondersteuningsvraag, is de maat. Een leerling kan soms langer over een leerjaar of (onder-/boven-)bouw doen. Aan de hand van de individuele mogelijkheden kan afgesproken worden om iets sneller of iets minder snel de leerjaren en de daarbij horende leerlijnen te doorlopen.

Diploma Praktijkonderwijs
Aan het diploma praktijkonderwijs worden eisen gesteld, waardoor het zowel voor de leerling als de omgeving waarde krijgt en maatschappelijk relevant is. Deze eisen betreffen de volgende domeinen uit het onderwijsprogramma:
1. Leren, Loopbaan en Burgerschap, de kerntaken als streefdoelen.
2. Cognitieve vaardigheden.
3. Presentie, minimale aanwezigheid van 80%.
4. Competenties op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

De wijze waarop het onderwijsleerproces wordt georganiseerd en leerlingen competenties verwerven kunnen verschillen per praktijkschool. De eindtermen die worden geëxamineerd zijn voor alle praktijkscholen in de regio Noord Holland gelijk. De bewijzen van de verworven competenties worden opgenomen in een examendossier.

De schoolloopbaan wordt afgesloten met een examen in de vorm van een “panelgesprek”. Dit is een gesprek met de leerling, een examinator uit de eigen school (mentor) en een gecommitteerde die verbonden is aan een andere praktijkschool. Het examendossier en het portfolio vormen de basis voor dit panelgesprek. De leerling levert het bewijs voor de eisen van het Pro-diploma door behaalde certificaten en bewijzen in een examendossier te verzamelen. Er worden eisen gesteld aan het behalen van de certificaten en opdrachten, maar ook aan de hoeveelheid certificaten die er behaald moeten worden. Is de beoordeling van het gesprek en de inhoud van het examendossier voldoende, dan is de leerling
geslaagd.

Eisen voor het behalen van het diploma Praktijkonderwijs:
De eisen zijn vastgelegd in het reglement PRO-diploma. Daarnaast is er voor ouders en leerlingen een handboek en een overzicht van de benodigde bewijzen. Deze wordt uitgereikt in de bovenbouw. De school is verplicht om aan leerlingen die zonder diploma de praktijkschool verlaten een getuigschrift Praktijkonderwijs uit te reiken.

Schoolreisje
Aan het eind van het 2e leerjaar gaan de leerlingen uit de tweede klas drie dagen op kamp. In de eerste twee leerjaren is veel aandacht besteed aan sociale relaties en zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. In dit kader is het schoolkamp een feestelijke afsluiting van dat waar de eerste twee jaar aan is gewerkt. Het schoolkamp wordt gedeeltelijk betaald uit de ouderbijdrage en door een extra betaling van de ouders van ¤ 100,-. De leerlingen van de andere leerjaren gaan in de loop van het schooljaar een dag met elkaar op schoolreis. De schoolreizen van de deze leerjaren worden vanuit de ouderbijdrage betaald (zie ook pagina 5).

Lessen veiligheid op het werk
Om onze leerlingen meer kansen op de arbeidsmarkt te bieden worden de lessen in Veilig Werken aangeboden. De cursus “Start Werk & Blijf veilig” ( SWB) kan een onderdeel zijn van de Praktijk- en/of Entree opleiding. Deze lessen worden als onderdeel van de algemene workshops (aws) gegeven worden. In de lessen staan algemene veiligheidsonderwerpen en veiligheidsbewustwording centraal. De cursus wordt door gecertificeerde docenten aangeboden gecombineerd met een E-learning systeem. Na het behalen van het examen ontvangt de kandidaat een
SWB persoonspas en wordt het Digitale Portfolio geactiveerd. Hiermee kan de kandidaat aantonen over welke veiligheidscompetenties hij/zij beschikt. Deelnemers moeten rekening houden met huiswerk en een eigen bijdrage voor het examen.

INSCHRIJVEN5-198

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter