School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

Het Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige deelname aan het maatschappelijk proces. We werken samen met onze leerlingen aan een loopbaan voor het leven, waarin zelfstandig
wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding en een plaats op de arbeidsmarkt centraal staan. Daarom kijken we als eerste naar wat een leerling kan en wil. Samen werken we toe naar een passende werkomgeving of vervolgopleiding. In ons
onderwijsconcept leren wij onze leerlingen om zelf keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Samen met de leerling en de ouders wordt een plan gemaakt voor een leerroute. Dit noemen we een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP). Bij start van het schooljaar vinden de
eerste gesprekken plaats die ongeveer elke negen weken worden herhaald. Iedere 18 weken (dus 2 keer per jaar) zitten ouders, leerling en mentor om de tafel om de afgelopen periode te evalueren en gezamenlijk doelen voor de
komende periode op te stellen. Deze gesprekken duren ongeveer drie kwartier. Van ouders wordt verwacht dat zij in overleg met de mentor een geschikt moment kunnen vrijmaken. De gesprekken vinden plaats onder schooltijd.
De resultaten die een leerling behaalt worden vastgelegd in een zogenaamd Portfolio, de ‘bewijzenmap’.

Het ontwikkelingsperspectief
Bij toelating tot het Praktijkonderwijs stelt de school op basis van de onderzoeksgegevens en de informatie van de vorige school het voorlopige Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Het OPP leidt tot een uitstroomperspectief. Dit kan zijn: leren, leren/werken, werken of anders. Binnen zes weken na de start van het schooljaar bespreken school, leerling en ouders het voorstel en komen tot gezamenlijke vaststelling. Het OPP met uitstroomperspectief wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Leerlingen in het praktijkonderwijs:
• Hebben een leerachterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten.
• Hebben extra begeleiding nodig om zelfstandig te worden.
• Hebben praktijkgericht onderwijs nodig.
• Leren door te doen.
• Een leerling is in principe toelaatbaar indien de aangemelde jongere een leerachterstand heeft van drie jaar of meer in combinatie met een IQ dat ligt tussen de 55 en 75.

Kenmerken van Praktijkonderwijs:
• Uitdagend onderwijs.
• Leren door te doen.
• Arbeidsvaardigheden ontwikkelen via stages in de praktijk.
• Competentiegericht leren.
• Vergroting van welzijn van de leerlingen op school en in de maatschappij.
• Vergroting van de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt.
• Intensieve contacten met ouders/verzorgers.
• Veiligheid en geborgenheid in de school hebben veel aandacht.
• Het werk van de mentoren en docenten wordt ondersteund door een zorgstructuur.

Praktijkonderwijs is eindonderwijs. Voor leerlingen die daar de motivatie en de capaciteiten voor hebben, kan er op SG W.J. Bladergroen aansluitend op het Praktijkonderwijs een Entree-opleiding worden gevolgd. Deze opleiding wordt in samenwerking met een ROC verzorgd. Dit traject kan afgesloten worden met een Entree diploma. De lessentabellen van het Praktijkonderwijs vindt u in bijlage 2.

Het praktijkonderwijs van W.J. Bladergroen is onderverdeeld in een:
• Onderbouwperiode, leerjaar 1 en 2
• Bovenbouwperiode: leerjaar 3, bovenbouw leerjaar 4 en 5
• Entree.

lestijden praktijkschool (veranderingen voorbehouden)

 Lesuur Aanvang Einde  
 1 08.30 09.15  
 2 09.15 10.00  
 1e pauze 10.00 10.15 15 minuten
3 10.15 11.00  
4 11.00 11.45  
2e pauze 11.45 12.15 30 minuten
5 12.15 13.00  
6 13.00 13.45  
3e pauze 13.45 14.00 15 minuten
7

14.00

14.45  
8 14.45 15.30  
9 15.30 16.15  

INSCHRIJVEN5-198

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter