School voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes,

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie:
Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. De onderwijsbehoefte van leerlingen staat centraal, dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Daarbij gaat het onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen.

Onze visie op het onderwijs sluit aan bij het beleidsplan van de Purmerendse ScholenGroep (PSG) en zijn in centrale thema’s verankerd, te weten:

 • Betekenisgeving: Leerlingen toerusten voor later.
 • Talent & persoonlijke groei: Elke leerling heeft talenten.
 • De leerling centraal: gepersonaliseerd onderwijs en gedifferentieerd onderwijs: Voor elke leerling maatwerk op basis van gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Samenwerken met een toegevoegde waarde: Voor elke leerling een passende plek.
 • Verantwoording en verantwoordelijkheid in ons onderwijs: verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

In ons schoolplan worden de thema’s uitgewerkt voor wat deze betekenen voor W.J. Bladergroen.

Kenmerken van onze school

 • De leerling staat centraal. We gaan uit van zijn of haar mogelijkheden en leervragen. We bieden zoveel mogelijk maatwerk. We stimuleren de leerling om actief en initiatiefrijk te zijn en het maximale uit zichzelf te halen.
 • Veel leerlingbegeleiding. Dit realiseren we door o.a. door intensieve mentorbegeleiding en waar nodig remedial teaching en schoolmaatschappelijk werk. We werken zoveel mogelijk vanuit de mogelijkheden van de leerling. De docenten treden coachend op en zijn, naast kennisoverdracht, gericht op het individuele leerproces en niveau van de leerling.
 • Respect en vertrouwen staan centraal. We vormen een veilige gemeenschap waarin leerlingen, ouders en medewerkers in betrokkenheid verbonden zijn.
 • We staan midden in de maatschappij. We participeren in verschillende netwerken, die essentieel zijn voor ons onderwijs en onze toeleiding naar arbeid (Praktijkonderwijs).

Er zijn drie afdelingen bij SG W.J. Bladergroen:

 • VMBO-onderbouw, voor leerlingen met extra ondersteuning-LWOO
 • Internationale Schakelklas (ISK)
 • Praktijkonderwijs.

Elke afdeling staat onder leiding van een teamleider die leiding geeft aan een team van docenten. De teamleiders en alle docenten zorgen voor een optimaal schoolklimaat waarbinnen onze vijf kernwaarden centraal staan.

De teamleiders op onze school zijn:

 • Mevrouw de Bie - Praktijkonderwijs, Entree-opleiding
 • Mevrouw Bremer - VMBO-onderbouw, ISK.

Het loket VO-Waterland/medewerkers van het Samenwerkingsverband (SWV) zit in ons gebouw. Binnen het SWV zijn specialisten werkzaam op het gebied van psychologisch- en didactisch onderzoek en orthopedagogiek. Het SWV kan diensten verlenen aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio.

Op onze website en in ons jaarboekje staan allerlei praktische gegevens zoals: informatie over de school de organisatie daarvan, lestijden, vakantieregeling, huisregels, relevante namen, adressen en telefoonnummers. Tevens maak ik u attent op de website van de Purmerendse ScholenGroep (www.psg.nl).

Ik wens de leerlingen namens alle docenten en medewerkers van SG W.J. Bladergroen een plezierig en succesvol schooljaar toe.

Mevrouw I. Krug
Schooldirecteur SG W.J. Bladergroen

AANMELDEN 2018 trans260

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter