School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO, OPDC, Internationale schakelklas

Nieuws

De Internationale Schakelklas (ISK)

29-09-2016

Gedurende het hele jaar kunnen kinderen van 12 tot 18 jaar worden aangemeld voor de Internationale schakelklas. Bij ons op school zitten kinderen die uit de hele wereld komen en niet of nauwelijks Nederlands spreken. Na de intake proberen wij leerlingen zo snel mogelijk te plaatsen.

Een intensief aanbod van Nederlands als tweede taal (NT2) en rekenen/wiskunde krijgen met name veel aandacht in ons programma. Samen met de docenten werken we aan het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). De samenwerking met het thuisfront is daarbij een belangrijke basis voor goed onderwijs.

Voor iedere leerling wordt bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. Daarbij wordt gekeken naar:
• de leeftijd
• het leertempo
• de intelligentie
• of een leerling al eerder naar school is geweest in NL
• het aantal jaren onderwijs in het land van herkomst

Leerlingen kunnen maximaal 2 jaar vanaf de aankomstdatum in NL in een ISK zitten. Het kost de ene leerling meer tijd dan de ander, dat komt onder meer door het wel of niet beheersen van het Latijnse schrift, de vooropleiding in eigen land, de persoonlijke omstandigheden en de intelligentie. Door de diverse achtergronden van de leerlingen is het noodzakelijk om zoveel mogelijk lessen op maat te verzorgen.

Gedurende het hele schooljaar kunnen leerlingen overgeplaatst worden naar een andere groep/ niveau in een andere klas.

Het mentorsysteem
Minimaal 2 keer per jaar worden de ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een leerlingbespreking op school met de docent/ mentor om te praten over de vorderingen, het huiswerk, het gedrag, het OPP etc. van hun kind/ pupil. In de uitstroomperiode bespreekt de mentor met de ouders/ verzorgers de schoolkeuze na de ISK.

Lesrooster/vakken/leerlijnen
Het vak Nederlands is het belangrijkste onderdeel van het onderwijsprogramma. In verschillende lesonderdelen wordt veel aandacht besteed aan de vier hoofdvaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Lin (leven in Nederland) inclusief de waarden en normen, komen hierbij ook aan bod. Wiskunde/Rekenen, Engels, Praktijk ( techniek gericht op zelfredzaamheid) Lichamelijk Opvoeding en Beeldende Vorming zijn o.a. de vakken die het lesprogramma compleet maken. Elke leerling doorloopt een eigen individuele leerlijn met bijbehorende studieboeken voor de diverse vakken.

Toetsing en overgang
De leerlingen maken gedurende het schooljaar diverse toetsen. Het gaat hier om leerstofafhankelijke toetsen, die gekoppeld zijn aan de lesmethodes en toetsen die los staan van de stof om de algehele voortgang te meten. Eind januari en vlak voor de zomervakantie volgt hiervan een overzicht in de vorm van een rapport. Verder behoort ook een intelligentieonderzoek tot het toetsenpakket. Aan de hand van de uitslagen van alle toetsen en een gedegen advies van de leraren en het zorgteam wordt bepaald naar welk type onderwijs een leerling verwezen kan worden.

lestijden ISK (veranderingen voorbehouden)

 Lesuur Aanvang Einde  
1 08.30 09.15  
2 09.15 10.00  
1e pauze 10.00 10.15 15 minuten
3 10.15 11.00  
4 11.00 11.45  
2e pauze 11.45 12.15 30 minuten
5 12.15 13.00  
6 13.00 13.45  
3e pauze 13.45 14.00 15 minuten
7

14.00

14.45  
8 14.45 15.30  
9 15.30 16.15  

Door- en uitstroom
Het belangrijkste doel voor de meeste leerlingen is een goede basis krijgen waarmee ze zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op het verwerven van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving om zodoende de leerling voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het leven in Nederland.

Het soort vervolgonderwijs hangt af van de capaciteiten en interesses van de leerlingen evenals van de leeftijd. ISK-ers stromen door naar het voortgezet onderwijs, of als zij al wat ouder zijn, naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Binnen het voortgezet onderwijs komen alle niveaus in aanmerking, van praktijkschool, VMBO, HAVO tot VWO.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor de ISK bedraagt € 32,50

Start nieuwe schooljaar

25-08-2016

De vakantie is bijna afgelopen en wat fijn dat we jullie allemaal snel weer zien op school!
Mn. de nieuwe leerlingen een extra welkom, het is altijd spannend om op een nieuwe school te beginnen.

We verwachten de leerlingen op woensdag 31 augustus op school:

1e jaars VMBO en 1e jaars PRO om 09.30 uur in de aula

2e jaars VMBO        - 10.00 uur (lokaal zie mededelingenbord)
2e + 3e jaars PRO  - 10.15 uur      ,,
BB en Entree PRO   - 12.15 uur       ,,


Alle ISK-klassen    - 09.15 uur (lesflat, 4e verdieping)


Allemaal veel plezier dit schooljaar en heel veel succes!


Met vriendelijke groet,

Mevr. I. Krug
Directeur W.J. Bladergroen

De gezonde schoolkantine op SG W.J. Bladergroen

17-05-2016 2015-2016 Schoolkantine schaal 2016
In 2014 is het gelukt, in 2015 is het gelukt en…..in 2016 is het wéér gelukt!

Het Voedingscentrum heeft onze schoolkantine ‘gezond’ verklaard. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de kantine een gezond aanbod hebben en bovendien een gezonde uitstraling geven. Lekker en gezond! Het aanbod bestaat voor 75% of meer uit  basisproducten zoals fruit, volkoren broodjes en salades. Niet meer dan 25% mag bestaan uit niet-basisproducten, zoals snoep en snacks.

De schoolkantine wordt elke dag bemensd door leerlingen van het Praktijkonderwijs. Dat lekker ook gezond kan zijn, merken leerlingen en docenten elke dag! Heerlijke vers gebakken broodjes, carpaccio, kip-pesto, gezond en nog veel meer. Alles wordt gemaakt en verkocht door de leerlingen die stage lopen in de kantine. Een bijzondere prestatie, beloond met een bijzondere prijs!

Gefeliciteerd allemaal!

INSCHRIJVEN5-198

Dit is Bladergroen!

Vmbo-onderbouw
Speciale kleine klassen voor leerlingen met leerweg ondersteuning (lwoo) of sociaal-emotionele ondersteuning. Leerwegen: basisberoeps (BB), kaderberoeps (KB) en mavo. De meeste leerlingen gaan na 2 jaar naar SG. Gerrit Rietveld (bovenbouw vmbo).

Praktijkonderwijs

Vijfjarige opleiding voor leerlingen waarvoor het vmbo niet haalbaar is. Praktisch onderwijs (doe-onderwijs) dat opleidt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Internationale Schakelklas
Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Bladergroen op Twitter

 

Nieuws

Meer nieuws