School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Gedrag en veiligheid

PSG breed 

Voor alle afspraken en regelingen in PSG verband verwijzen wij u naar de overkoepelende schoolgids op de website www.psg.nl. 

 
Over de PSG

In de Purmerendse ScholenGroep (PSG) werken zeven scholen samen. Zij verzorgen een breed aanbod in opleidingen en leerwegen in het voortgezet onderwijs voor de regio Waterland. Onze scholen bieden naar grondslag openbaar of bijzonder onderwijs en hanteren elk een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders/verzorgers en leerlingen de mogelijkheid tot kiezen en geeft onze scholen de mogelijkheid om leerlingen maatwerk aan te bieden. 

 De PSG bestaat uit het Jan van Egmond Lyceum (havo, atheneum, gymnasium), het Da Vinci College (havo, tweetalig havo, atheneum, tweetalig atheneum), SG Nelson Mandela (mavo, mavo/havo, gemengde leerweg), SG Antoni Gaudí (mavo, mavo/havo, gemengde leerweg), SG Gerrit Rietveld (beroepsgericht vmbo, basis en kader, gemengde leerweg) en SG W.J. Bladergroen (praktijkonderwijs, vmbo met extra ondersteuning/lwoo, internationale schakelklas). Het bevoegd gezag berust bij de Stichting Purmerendse ScholenGroep. De PSG wordt geleid door de Voorzitter College van Bestuur a.i., mevrouw Steenvoorden.   

De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van toezicht, die uit zeven leden bestaat. Bij de voordracht van de leden zijn de medezeggenschapsraad van de PSG, het gemeentebestuur van Purmerend, de raad van Toezicht van de stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) en de Ondernemers Federatie Purmerend betrokken. De voorzitter is de heer M.J.P. Hofstede, secretaris is de heer G.J. Karhof. De raad van toezicht is te bereiken via het Centraal Bureau van de PSG. De raad van toezicht is te bereiken via het e-mailadres: raadvantoezicht@psg.nl. 
 
Het (post)adres voor de directeur–bestuurder en raad van toezicht is: 
Purmerendse ScholenGroep  
Centraal Bureau  
Postbus 659  
1440 AR Purmerend 

Bezoekadres:  

Het bestuursbureau van de Purmerendse Scholengroep is verhuisd naar het gemeentekantoor Purmerend. 
telefoon: 0299 – 413366  
e-mail: dir@psg.nl 

 

Algemeen  

Gewelddadig gedrag naar medeleerlingen en/of medewerkers kan leiden tot schorsing en mogelijk tot verwijdering van school. Leerlingen die zich schuldig maken aan een of andere vorm van discriminatie lopen dat risico eveneens. Wie eigendommen van een ander of de school beschadigt, wordt in principe aansprakelijk gesteld voor die kosten. 

Voor de veiligheid van leerlingen en personeel hangen in het schoolgebouw en in de fietsenstalling videocamera’s. Na ongeregeldheden kunnen opnamen aan de politie ter beschikking worden gesteld als deze worden gevorderd. Geadviseerd wordt bij diefstal meteen de contactpersoon van de politie of de schoolleiding hiervan in kennis te stellen en aangifte te doen bij de politie. Leerlingen die alcoholhoudende dranken of drugs meebrengen, bezitten, gebruiken of verhandelen kunnen geschorst worden of worden verwijderd. 

Het is niet toegestaan om eigendommen van anderen in je kluis op te bergen. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan wie waarvoor verantwoordelijk is. Het managementteam behoudt zich het recht voor om preventief kluisjes van leerlingen te controleren, inclusief in kleding en tassen die zich in de kluisjes bevinden. Deze preventieve controles kunnen plaatsvinden zonder vooraankondiging aan en zonder toestemming van ouders en leerlingen.  

Bij onregelmatigheden behoudt het managementteam zich het recht voor om kleding en tassen van een leerlingen te controleren op inhoud in het bijzijn van de leerling. 

Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers worden geacht de regels te kennen. In kwesties, waarin de regels niet of slechts gedeeltelijk voorzien, beslist de schooldirecteur. Hetzelfde geldt voor eventuele problemen bij de interpretatie van deze regels. In de bijlage ‘Afspraken en regelingen in PSG-verband’ worden de regels binnen de PSG nader toegelicht.  

Regels voor de leerlingen  

In de school gelden voor de leerlingen regels die hieronder staan vermeld en voor veel praktijklessen gelden omwille van de veiligheid daarnaast ook speciale regels en voorschriften. Omdat de gevolgen ernstig kunnen zijn als deze regels niet goed worden nageleefd, worden de belangrijkste in dit boekje vermeld. De leerkracht zal de voorschriften tijdens de lessen uitgebreid bespreken. Om veilig en verantwoord te kunnen werken en leren zijn de volgende regels: 

 

In de klas 

VOOR DE LES 

TIJDENS DE LES 

NA DE LES 

Ik doe mijn jas in mijn kluis of aan de kapstok 

Ik doe actief mee met de les 

Ik laat het lokaal netjes achter 

Ik zet mijn telefoon op stil 

Ik luister naar alle medewerkers 

Ik zeg de docent gedag bij het weggaan 

Ik doe mijn oortjes & telefoon in mijn kluis 

Ik help mee aan een prettige sfeer om te leren 

Ik maak mijn huiswerk 

Ik begroet de docent bij binnenkomst 

 

 

Ik leg mijn spullen klaar voor de start van de les 

 

 

In de school 

VEILIGHEID 

GELUK 

 

Ik loop rustig in de school 

Ik ben aardig voor mezelf en anderen 

 

Ik gebruik respectvol taalgebruik 

Ik pas goed op de spullen van mezelf en van een ander 

 

Ik luister naar alle medewerkers 

Ik los conflicten positief op 

 

Ik geef het rustig aan als ik iets niet prettig vind 

Ik eet en drink gezond en doe dit in de AULA of buiten 

 

Ik gebruik mijn eigen kluis 

Ik zorg voor een schone school: 

 

Ik ben op tijd op school en in de les 

Ik doe afval in de afvalbak 

 

Ik doe in school mijn pet, muts, capuchon af 

Ik houd het toilet netjes 

 

Als ik in de onderbouw zit, blijf ik op het schoolterrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het praktijklokaal 

VOOR DE LES 

TIJDENS DE LES 

NA DE LES 

Ik draag dichte schoenen 

Ik loop rustig 

Ik laat mijn werkplek netjes achter 

Ik draag een lange broek 

Ik gebruik gereedschap en materialen op een veilige manier 

 

Ik draag mijn haar vast 

Ik draag een veiligheidsbril bij het gebruik van de machines 

 

Ik doe mijn sieraden af 

Ik let op de veiligheid van mezelf en anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraken algemeen 

Ik zet mijn fiets in het fietsenrek 

Ik houd het toilet netjes 

Ik gebruik mijn eigen kluis 

Samen voor een fijne school 

 

Lichamelijke opvoeding 
 • De leerling kan op de dagen dat hij/zij gymles heeft beter geen dure merkkleding dragen. 
 • Gedurende de gymles bewaart de leerling kostbare voorwerpen, waaronder portemonnee en mobiele telefoon, in zijn of haar kluisje. 
 • De leerling kan alleen sleutels en sieraden inleveren bij de docent. 
 • De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij beschadiging of vermissing. 
 • De leerling verschijnt bij een blessure altijd in de les. Hij/zij heeft dus geen vrij. Bij blessure neemt de leerling een briefje van de ouders/verzorgers mee. 
 • Bij langdurige blessure krijgt de leerling vervangende les en een werkstukopdracht.  
 • De leerling mag geen eten en drinken meenemen, alleen op aangeven van de docent. 

 

Regels voor de binnenlessen 
 • Leerlingen behoren degelijke kleding te dragen, d.w.z. de kleding mag geen gevaar voor henzelf of anderen opleveren. 
 • De gymzaal betreden op schoenen met zwarte zolen die afgeven is verboden. 
 • De gymzaal betreden met buitenschoenen is verboden. 
 • Het is niet toegestaan op sokken te gymmen. 
 
Regels voor de buitenlessen 
 • Leerlingen mogen een trainingspak dragen. 
 • Tot de herfstvakantie en na 1 april zullen de lessen lichamelijke opvoeding hoofdzakelijk buiten worden gegeven.  
Kledingvoorschriften 
 • In het schoolgebouw is het belangrijk voor de veiligheid dat we elkaar allemaal kunnen herkennen, daarom is het belangrijk dat de ogen en het gezicht zichtbaar te zijn. 
 • In school doen de leerlingen pet, muts en capuchon af. 
 • Bij de lessen techniek, beeldende vorming en andere lessen waar machines en gereedschappen gebruikt worden, gelden extra kledingvoorschriften. Voor de eigen veiligheid is daar het dragen van dichte schoenen en een lange broek verplicht. Bovendien moet lang haar in een staart. 
 • Van leerlingen wordt verwacht dat zij gepaste kleding dragen. Hieronder wordt verstaan kleding die niet te bloot is, geen ongewenste teksten en/of foto's bevat. Leerlingen kunnen hierop worden aangesproken en via de Breek gevraagd worden zich (thuis) om te kleden. Voorbeelden van ongepaste kleding zijn: naveltruitjes, hemdjes zonder mouwen, zeer korte broekjes, rokjes en jurkjes. 
Kluisgebruik  

We adviseren de leerlingen gebruik te maken van hun kluis en hun tassen niet overal neer te leggen, wat de kans op diefstal vergroot. Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar, kostbare bezittingen kunnen beter worden thuisgelaten.  

Aansprakelijkheid  

De bezittingen van leerlingen zijn van school uit niet verzekerd tegen diefstal of beschadiging, ook niet bij vermissing uit een kluisje. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging van privé-eigendommen. Denk bijvoorbeeld aan electronica, kledingstukken, sierraden en elektrische steppen, fietsen en scooters. In voorkomende gevallen kan vaak de eigen inboedelverzekering worden aangesproken. De schoolleiding doet bij misdrijven altijd aangifte bij de politie. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld. Een leerling die wordt betrapt op diefstal of een ander vergrijp kan leiden tot schorsing en mogelijke verwijdering van school.  

Uit de les gestuurd  

Een leerling die voor zichzelf en anderen het onderwijsproces verstoort, kan door een docent uit de les worden gestuurd. De leerling dient zich dan te melden in de Breek. Daar wordt de leerling opgevangen en wordt gereflecteerd (door een kort formulier in te vullen) op de reden van uitsturen. Aan het einde van de les wordt deze brief ingeleverd bij de docent. De docent maakt dan een afspraak met de leerling om het vervolg te bespreken. Als een leerling regelmatig uit de lessen wordt gestuurd, nodigt de mentor (eventueel samen met de leerlingcoördinator) de ouders/verzorgers uit voor een gesprek. Daarin worden gezamenlijk doelen gevormd en afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. 

Schorsing of verwijdering 

Bij externe schorsingen en/of een verwijderingen van school wordt u uitgenodigd voor een gesprek en ontvangt u een brief. Wij zijn tevens verplicht melding te maken in het Internet Schooldossier (ISD), dit is een beveiligde online omgeving van de Onderwijsinspectie beschikbaar voor scholen en besturen. 

Ongewenste intimiteiten 

Als een leerling zich niet veilig voelt, wendt hij zich in eerste instantie tot zijn mentor. De mentor zal dan zich inspannen om door middel van gesprekken met de betrokken partijen tot een goede oplossing te komen. Wanneer leerlingen (en/of hun ouders) of medewerkers van onze school melding willen maken van (seksuele) intimidatie dan wenden zij zich tot de interne vertrouwenspersoon.  

Vertrouwenspersoon  

De interne vertrouwenspersoon heeft de volgende taken: 

 • Wettelijke meldingen doen. 
 • Voorlichting geven met betrekking tot de (eventueel) te volgen klachtenprocedure. 
 • Door bemiddeling trachten een oplossing van de gemelde problemen te bereiken. 

De interne vertrouwenspersonen van onze vestiging zijn meneer R. Wever (wvr@psg.nl) en mevrouw J. Droste (dej@psg.nl). Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0299-314920. is het mogelijk zich rechtstreeks te wenden tot de vertrouwensinspecteur of een van de twee vertrouwenspersonen die de PSG heeft op grond van de klachtenregeling. Deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de PSG. Zij kunnen advies geven of helpen bij het indienen van een klacht. Hun namen en adressen zijn bekend bij de schoolleiding en bij de contactpersoon voor de klachtenregeling. 

Mobiele telefoon en smartwatch 

Het is niet toegestaan de mobiele telefoon of smartwatch bij je te hebben tijdens de les. De telefoon of smartwatch wordt thuisgelaten of tijdens de lessen bewaart in de eigen kluis. Tijdens de pauzes is het wel toegestaan de mobiele telefoon of smartwatch bij je te hebben en te gebruiken. 

Mobiele telefoon of smartwatch zichtbaar tijdens de les?   

Docent stuurt leerling naar De Breek, leerling legt de mobiele telefoon of smartwatch in de daarvoor bestemde kluis. Leerling keert direct terug naar de les.  De Breek registreert in Magister ‘OT’ ongeoorloofd telefoongebruik.  

De leerling kan na de laatste les de mobiele telefoon/smartwatch weer ophalen bij De Breek.   

Bij 3x ongeoorloofd telefoon- en/of smartwatchgebruik in de les belt de mentor de ouder/verzorger hierover.    

Bij 5x ongeoorloofd telefoon- en/of smartwatchgebruik in de les volgt een gesprek op school in De Breek met de mentor, ouders en leerling. Een verslag hiervan komt in het dossier van de leerling.    

Bij 9x ongeoorloofd telefoon- en/of smartwatchgebruik in de les levert de leerling 5 dagen lang bij binnenkomst de telefoon en/of smartwatch in bij De Breek en haalt na de laatste les de telefoon en/of smartwatch hier ook weer op.