School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Gedrag en veiligheid

Huisregels voor de leerlingen:

 1. SG W.J. Bladergroen is een school waar we respect voor elkaar hebben; er wordt niet gepest, gescholden of gediscrimineerd. Het respect geldt natuurlijk ook voor andermans eigendommen: stelen of vernielen van iemands spullen vinden we niet acceptabel.
 2. Petten en capuchons mogen niet binnen worden gedragen: we vinden het prettig om de leerling aan te kunnen kijken. Roken in en rond de gebouwen is niet toegestaan behalve op de daarvoor toegewezen plek. Indien leerlingen uit de onderbouw roken, zal dit worden doorgegeven aan de ouder(s).
 3. Naar SG W.J. Bladergroen komen de leerlingen om te leren. De leerlingen dienen ervoor te zorgen de benodigde spullen bij zich te hebben en het eventuele huiswerk te hebben gemaakt. Een schooldag kan duren van 8.00 uur tot 17.00 uur.
 4. SG W.J. Bladergroen is een veilige school. Iedereen moet zich op SG W.J. Bladergroen prettig kunnen voelen. Dat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Agressief gedrag of bedreigingen worden niet getolereerd. Alcoholhoudende dranken en drugs zijn verboden. Wij zijn een gezonde school. In dat kader kunnen we energiedrankjes niet toestaan. Kleding met beledigende en/of discriminerende teksten zijn niet toegestaan.
 5. SG W.J. Bladergroen is een rustige school. Buiten de lessen is het de leerlingen alleen toegestaan aanwezig te zijn in de aula en in de hal. De school bepaalt waar je gebruik mag maken van je mobiele telefoon etc. Het maken van foto-, film- of geluidsopnames van andere personen is altijd verboden, tenzij die ander daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Je niet houden aan deze regel kan tot gevolg hebben dat je telefoon, camera of ander apparaat in bewaring genomen wordt. Voor gebruik in de les, van bv. een smartphone, moet de docent nadrukkelijk toestemming geven.
 6. De school is in principe voor leerlingen geopend van 08.00 tot 17.00 uur voor lesdoeleinden. In de pauzes worden de leerlingen geacht op het schoolplein te blijven. Alle leerlingen dienen ervoor te zorgen dat buurtbewoners geen reden tot klagen hebben over rommel of lawaai. SG W.J. Bladergroen is een schone school. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid. Eten en drinken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plekken. Kauwgom is niet toegestaan. De leerlingen zijn medeverantwoordelijkheid voor een schone en opgeruimde school. Dit wordt d.m.v. corveediensten georganiseerd.
 7. SG W.J. Bladergroen is onze school, d.w.z. wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de sfeer op school en mogen elkaar aanspreken op het naleven van deze regels.
 8. SG W.J. Bladergroen houdt zich aan het protocol van de sociale partners om samen Corona onder controle te houden. Zie voor het protocol de website       
  Bladergroen.psg.nl onder het tabblad "Corona".

Overtreding van de huisregels

Gewelddadig gedrag naar medeleerlingen en/of personeel leidt tot schorsing en mogelijk tot verwijdering van school. Leerlingen die zich schuldig maken aan een of andere vorm van discriminatie lopen dat risico eveneens. Een niet uitgeschakelde mobiele telefoon kan bij onrechtmatig gebruik in bewaring genomen worden. Bij herhaling wordt de periode van bewaring verlengd. Wie eigendommen van een ander of de school beschadigt, wordt in principe aansprakelijk gesteld voor die kosten.

Voor de veiligheid van leerlingen en personeel hangen in het schoolgebouw en in de fietsenstalling videocamera’s. Na ongeregeldheden kunnen opnamen aan de politie ter beschikking worden gesteld. Geadviseerd wordt bij diefstal meteen de contactpersoon van de politie of de schoolleiding hiervan in kennis te stellen en aangifte te doen bij de politie. Ouders van leerlingen die alcoholhoudende dranken of drugs meebrengen, bezitten, gebruiken of verhandelen worden opgeroepen om de leerling onmiddellijk van school te komen ophalen.

Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers worden geacht de huis- en veiligheidsregels te kennen. In kwesties, waarin de huisregels niet of slechts gedeeltelijk voorzien, beslist de schooldirecteur. Hetzelfde geldt voor eventuele problemen bij de interpretatie van deze regels. In de bijlage ‘Afspraken en regelingen in PSG-verband’ worden de regels binnen de PSG nader toegelicht.


WAARSCHUWING

In een samenleving is niet iedereen even eerlijk. Juist in de pauzes worden tassen vaak overal neergelegd, wat de kans op diefstal vergroot. Daar kan de school weinig tegen doen. Wel is er voor elke leerling een kluisje waarin alle spullen kunnen worden opgeborgen. De leerlingen doen er verstandig aan, geen eigendommen van anderen in hun kluis op te bergen en ook hun eigen spullen niet in de kluis van een andere leerling te bewaren. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan wie waarvoor verantwoordelijk is. Kostbare bezittingen kunnen beter worden thuisgelaten.

De bezittingen van leerlingen zijn van school uit niet verzekerd tegen diefstal of beschadiging. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging van privé-eigendommen, zoals petten, mobieltjes, trainingsjacks, sportschoenen, fietsen en brommers, sieraden, horloges, etc. ook niet bij vermissing uit een kluisje. In voorkomende gevallen kan vaak de eigen inboedelverzekering worden aangesproken. De schoolleiding doet bij misdrijven altijd aangifte bij de politie. De ouders worden op de hoogte gesteld. Een leerling die wordt betrapt op diefstal of een ander vergrijp kan bovendien bij de algemeen directeur worden voorgedragen voor verwijdering van school.

Aanpak pesten

Pesten is schadelijk voor kinderen, voor zowel slachtoffers als voor de pesters. SG W.J. Bladergroen heeft met ingang van 1 augustus 2010 een pestprotocol, zie onze website: bladergroen.psg.nl. Dit pestprotocol is erop gericht op het voorkomen en doen stoppen van pesten. Ook de ouders zullen op de ouderavond in kennis gesteld worden van het pestprotocol.

Ongewenste intimiteiten

Als een leerling zich niet veilig voelt, wendt hij zich in eerste instantie tot zijn mentor. De mentor zal dan zich inspannen om door middel van gesprekken met de betrokken partijen tot een goede oplossing te komen. Wanneer leerlingen (en/of hun ouders) of medewerkers van onze school melding willen maken van (seksuele) intimidatie dan wenden zij zich tot de interne vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • Wettelijke meldingen doen.
 • Voorlichting geven met betrekking tot de (eventueel) te volgen klachtenprocedure.
 • Door bemiddeling trachten een oplossing van de gemelde problemen te bereiken.


De interne vertrouwenspersonen van onze vestiging zijn mevrouw C. Hergers en de heer P. Hentenaar. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0299-314920.

Daarnaast is het mogelijk zich rechtstreeks te wenden tot de vertrouwensinspecteur of een van de twee vertrouwenspersonen die de PSG heeft op grond van de klachtenregeling. Deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de PSG. Zij kunnen advies geven of helpen bij het indienen van een klacht. Hun namen en adressen zijn bekend bij de schoolleiding en bij de contactpersoon voor de klachtenregeling.

Telefoonketen/groepsapp

Onder leiding van de mentor stelt de klas een telefoonketen en/of een groepsapp op met telefoonnummers van de mentor en de leerlingen. Deze telefoonketen wordt in bijzondere gevallen gebruikt om alle leerlingen snel van roosterwijzigingen op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld in verband met ziekte van een leerkracht. Roosterwijzigingen in de Magister-App.

Ziekmelding

Indien uw kind ziek is kunt u dit van 08.00 tot 10.00 uur melden bij de receptie van school op telefoonnummer (0299) 314 920.

De ziekmelding kan ook via de website worden gedaan, via: https://ziekmelden.psg.nl

Op deze site kunt u inloggen met dezelfde gegevens die u ook gebruikt om in Magister in te loggen. Na ontvangst van uw melding ontvangt u een smsbericht en een bevestigingsmail op het 06- nummer en e-mail adres dat u in Magister heeft ingevoerd. De mogelijkheid bestaat dat een medewerker van school nog even contact met u opneemt. Als een leerling op school ziek wordt, dan meldt hij of zij dit bij één van de medewerkers van de receptie. Deze medewerker belt dan naar de ouder/verzorger van de leerling om toestemming te vragen voor het feit dat de leerling naar huis gaat. De leerlingen van het Praktijkonderwijs die stage lopen buiten school en verhinderd zijn door doktersbezoek en/of ziekte, bellen naar het stageadres en naar school. Wanneer een leerling door ziekte een langere periode niet of moeilijk onderwijs kan volgen, wordt door de school naar mogelijkheden voor extra ondersteuning gezocht. Bij zorgwekkend ziekteverzuim wordt leerplicht geïnformeerd. De schoolarts wordt indien nodig ingeschakeld.

Te laat komen/ongeoorloofd verzuim

De leerling meldt zich in de loge. Als een leerling veelvuldig te laat komt gelden de volgende regels:

 • Als een leerling te laat komt in de les (kan al 1 minuut zijn!) haalt de leerling een briefje bij de loge. De docent bepaalt vervolgactie.
 • Als een leerling drie keer te laat is gekomen, neemt de mentor contact op met ouders/verzorgers en zorgt voor een passende maatregel.
 • Na vijf keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een brief gestuurd naar de ouders/verzorgers.
 • Bij tien keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een preventieve melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
 • Leerplicht zal vervolgens op school komen om met de desbetreffende leerling te praten. Aan de hand van dit gesprek zal leerplicht de ouders een brief sturen.
 • Bij zestien keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een tweede melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en volgt er vanuit leerplicht een maatregel, bv. een HALT-straf.
 • Indien er alsnog geen verbetering optreedt worden de ouders/verzorgers en de leerling voor een gesprek uitgenodigd om over de verdere toekomst op SG W.J. Bladergroen te praten.


Veelvuldig te laat komen is onacceptabel. Het verstoort het onderwijsleerproces èn de leerling raakt achter. De ouders/ verzorgers wordt dan ook gevraagd de regeling thuis te bespreken, zodat van twee kanten wordt ingezet om te laat komen tegen te gaan.


SMS-alert

Als ouders hun mobiele telefoonnummer opgeven dan kunnen zij meedoen met het SMS-alert. Zij krijgen dan bericht bij ongeoorloofde absentie en te laat komen.

Afwezigheid van docenten

In de regel wordt de afwezigheid van een docent vooraf aan de leerlingen bekend gemaakt via de Magister-App.

Bij onaangekondigde absentie van een docent is de procedure als volgt: Een vertegenwoordiger van de klas informeert bij de conciërge/balie wat er aan de hand is. Als die functionarissen niet te bereiken zijn, wendt hij/zij zich tot de afdelingsleider. De klas gaat in ieder geval nooit zonder toestemming weg bij het lokaal!

Verwijdering uit de lessen

Een leerling, die het onderwijsproces voor andere leerlingen verstoord, kan door een docent uit de les worden verwijderd. De leerling is dan verplicht een bespreekformulier in te vullen. Aan het einde van de les wordt deze brief ingeleverd bij de docent die de leerling heeft verwijderd. De docent maakt dan een afspraak met de leerling om het vervolg te bespreken. Als een leerling regelmatig uit de lessen verwijderd wordt, nodigt de mentor de ouders uit voor een gesprek. Uitgangspunt is dat de verwijdering maximaal een lesblok bedraagt.

 • Na drie verwijderingen neemt de mentor contact op met de ouders.
 • Na vijf verwijderingen worden de ouders op school uitgenodigd met als doel om gezamenlijk afspraken te maken. De afspraken worden door de mentor in de leerlingbespreking besproken.
 • Na 9 verwijderingen wordt er een maatregel opgelegd door de schoolleiding.

 

SG W.J. Bladergroen en Leerplicht gemeente Purmerend/Beemster
Verzuimaanpak schooljaar 2020-2021

Ingrado: Leerplicht en kwalificatieplicht
Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier door school gemeld wordt, zowel voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren.
Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online onderwijs, zijn de scholen vanaf dit schooljaar verplicht het ongeoorloofd verzuim ook bij online onderwijs te melden. Scholen wordt gevraagd om het controleren van ongeoorloofd verzuim bij online onderwijs uit te werken in het verzuimbeleid.

Verzuim en online verzuim
Naast wettelijk verzuim van 16 lesuren in 4 weken zijn er samenwerkingsafspraken tussen de scholen en leerplicht over een preventieve aanpak. Deze preventieve aanpak wordt ingezet als signaleringsfunctie bij zorg en om verzuim zo snel mogelijk terug te dringen of te stoppen.

 • Bij 3 x te laat en/of ongeoorloofd: de mentor spreekt de leerling aan en neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s) en zorgt voor een passende maatregel.Bij 5 x te laat en/of ongeoorloofd verzuim: er wordt een brief verstuurd naar ouders(s)/verzorger(s).
 • Bij 12 x te laat en/of ongeoorloofd verzuim: school doet een preventieve melding bij de leerplichtambtenaar, er volgt een gesprek met de leerling op school.
 • Bij 20 x te laat en/of ongeoorloofd verzuim: tweede melding bij leerplichtambtenaar, er volgt er een gesprek op kantoor met leerling en ouder(s)/verzorger(s). Dit kan een maatregel tot gevolg hebben, zoals een officiële waarschuwing.
 • Bij 30 x te laat en/of ongeoorloofd verzuim: derde melding bij de leerplichtambtenaar, dit kan een maatregel zoals het inzetten van hulpverlening of een HALT-straf tot gevolg hebben.

Leerplicht werkt volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Voor scholen is er een MAS folder beschikbaar, zie bijlage.

Informatieverstrekking

 • De verzuimmelding wordt gedaan door de verzuimcoördinator.
 • Bij de verzuimmelding in DUO wordt een korte toelichting gegeven. Er volgt een mail van de leerplichtambtenaar naar de verzuimcoördinator en in cc naar de zorgcoördinator met het verzoek om aanvullende, relevante informatie.
 • De leerplichtambtenaar informeert de verzuimcoördinator via mail/brief hoe de verzuimmelding is afgedaan en met welke afspraken. Wanneer nodig, bijvoorbeeld bij zorgen, brengt de leerplichtambtenaar de zorgcoördinator op de hoogte van relevante inhoud van het gesprek.

Overlegmomenten
De leerplichtambtenaar is maandelijks een ochtend aanwezig op school voor overleg met de teamleiders en het voeren van preventieve gesprekken.

Ziekteverzuim

 • Bij 80 uur ziekteverzuim wordt de leerling, via de zorgcoördinator aangemeld bij de jeugdarts. De mentor informeert ouders over deze melding en dat zij een brief ontvangen van de jeugdarts.
 • Indien ouders de afspraken bij de jeugdarts niet nakomen, wordt er melding gedaan bij leerplicht.
 • Leerplicht neemt na melding contact op met de zorgcoördinator en start onderzoek.
 • Zie bijlage: ziekteverzuimkaart.

Verzuim gerelateerd aan Covid-19

 • Alle leerlingen, die geen gezondheidsklachten hebben of waarvan de gezinsleden geen covid-19 gerelateerde klachten hebben, gaan naar school.
 • Let op: Dit schooljaar bent u als school ook verplicht het verzuim te melden van het online onderwijs dat deel uitmaakt van het reguliere onderwijsprogramma of van een specifiek online-programma voor een individuele leerling.
 • Uitzondering: Verzuim als gevolg van quarantaine
  Scholen hoeven verzuim van leerlingen die vanwege thuisquarantaine niet naar school kunnen, niet te melden als ongeoorloofd verzuim. Leerplicht gaat ervan uit dat scholen met ouders bespreken wat de mogelijkheden zijn om leerlingen in thuisquarantaine zoveel als mogelijk afstandsonderwijs aan te bieden. Op deze manier worden eventuele achterstanden zoveel mogelijk voorkomen.
 • Ouders die met het corona virus worden geconfronteerd kunt u verwijzen naar de GGD ( tel: 0900 2545454). Dit geldt ook als ouders hun kind thuis houden vanwege corona angst. Om te bepalen of een kind wel of niet naar school kan is een medische verklaring van een arts of een advies van de jeugdarts nodig. Bij (overig) ziekteverzuim kunt u zoals gebruikelijk ook de jeugdarts inschakelen.
 • Een goede samenwerking en afstemming tussen school, smw, jeugdarts en leerplicht is van belang.
 • De school maakt gebruik van een nieuwe verzuimcode voor afwezigheid gerelateerd aan Covid -19.


Verzuimmeldingen 18+
Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn niet meer leerplichtig. Tegen hen kan geen maatregel vanuit Leerplicht worden opgelegd. De school wijst de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling op de gevolgen die school kan nemen als hij/zij zich niet aan de schoolregels (waaronder schoolbezoek) houdt. Indien een school de leerling uitschrijft meldt school dit via DUO aan RMC.

Langdurige verzuimers (voorheen thuiszitters)
Leerlingen die meer dan 4 weken geen onderwijs volgen (langdurig verzuimer) worden door school via DUO bij leerplicht gemeld als “langdurig relatief verzuimer” en via een email bij het VO-loket.

In- en uitschrijvingen
Wel een vmbo-diploma behaald maar nog geen MBO inschrijving?
Ingrado: De vo-school moet de leerling uitschrijven want hij heeft zijn diploma behaald. De vo-school moet tot 1-10 actief op zoek naar een vervolgopleiding omdat de jongere zijn startkwalificatie nog niet heeft gehaald en daarmee een vsv-er wordt als er geen nieuwe schoolinschrijving is.

Vanuit het ODB (OverstapDashBoard) worden de inschrijvingen van de overstappers VO-MBO gemonitord door de school, leerplicht en het samenwerkingsverband.

Geldt de kwalificatieplicht voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Ingrado: Zolang een leerling, het schooljaar volgend op het schooljaar waarin hij 16 jaar is geworden, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs in de uitstroomprofielen dagbesteding of arbeidsmarkt volgt en ingeschreven staat, is hij kwalificatieplichtig. Verzuim kan dan ook opgepakt worden en worden gehandhaafd. Wordt op verzoek van ouders een leerling uitgeschreven bij het praktijkonderwijs dan geldt volgens de Leerplichtwet de voorwaarde dat de jongere een getuigschrift moet hebben, dan is ook hij niet meer kwalificatieplichtig. Iedere jongere die uitgeschreven wordt van het praktijkonderwijs ontvangt altijd een getuigschrift of een diploma op basis van de Wet voortgezet onderwijs. Een uitgeschreven leerling van het praktijkonderwijs zonder getuigschrift of diploma kan in principe niet voorkomen dus zal er altijd voldaan zijn aan de voorwaarde. Op het moment dat deze leerlingen zijn uitgeschreven en dus niet kwalificatieplichtig zijn, vallen zij niet meer onder de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar is dus niet meer de aangewezen persoon om deze jongeren te benaderen. Is er dan wel sprake van een vsv-er? Ja, tenzij de jongere een arbeidsovereenkomst heeft, dan is het geen vsv-er.

Verwijdering en schorsing
Bij verwijderingen en externe schorsingen van meer dan 1 dag, stuurt school een brief naar ouders en cc naar de Inspectie voor het onderwijs. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de Inspectie. De zorgcoördinator stelt leerplicht hiervan op de hoogte.

Pasfoto’s

Van de leerlingen worden pasfoto’s gemaakt ten behoeve van de administratie van de school en voor een schoolpas.

Schoolpas

Elke leerling ontvangt elk schooljaar éénmalig van de PSG een schoolpas, die één jaar geldig is. De pas blijft eigendom van de PSG.
De schoolpas:

 • dient voor legitimatie / leerlingen moeten hem op school altijd bij zich hebben.
 • is binnenkort ook nodig om gebruik te kunnen maken van printers en kopieermachines van de school.
 • is het enige legitimatiemiddel waarmee toegang wordt gegeven tot schoolfeesten.
 • is verplicht bij de te-laat-registratie.


De schoolpas is een dure pas; er zit in één pasje voor meer dan € 10,- techniek verwerkt. De leerling krijgt de pas in bruikleen en tekent daar bij vóór ontvangst een bruikleenovereenkomst.