School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Gedrag en veiligheid

Huisregels voor de leerlingen:

 1. SG W.J. Bladergroen is een school waar we respect voor elkaar hebben; er wordt niet gepest, gescholden of gediscrimineerd. Het respect geldt natuurlijk ook voor andermans eigendommen: stelen of vernielen van iemands spullen vinden we niet acceptabel.
 2. Petten en capuchons mogen niet binnen worden gedragen: we vinden het prettig om de leerling aan te kunnen kijken. Roken in en rond de gebouwen is niet toegestaan behalve op de daarvoor toegewezen plek. Indien leerlingen uit de onderbouw roken, zal dit worden doorgegeven aan de ouder(s).
 3. Naar SG W.J. Bladergroen komen de leerlingen om te leren. De leerlingen dienen ervoor te zorgen de benodigde spullen bij zich te hebben en het eventuele huiswerk te hebben gemaakt. Een schooldag kan duren van 8.00 uur tot 17.00 uur.
 4. SG W.J. Bladergroen is een veilige school. Iedereen moet zich op SG W.J. Bladergroen prettig kunnen voelen. Dat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Agressief gedrag of bedreigingen worden niet getolereerd. Alcoholhoudende dranken en drugs zijn verboden. Wij zijn een gezonde school. In dat kader kunnen we energiedrankjes niet toestaan. Kleding met beledigende en/of discriminerende teksten zijn niet toegestaan.
 5. SG W.J. Bladergroen is een rustige school. Buiten de lessen is het de leerlingen alleen toegestaan aanwezig te zijn in de aula en in de hal. De school bepaalt waar je gebruik mag maken van je mobiele telefoon etc. Het maken van foto-, film- of geluidsopnames van andere personen is altijd verboden, tenzij die ander daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Je niet houden aan deze regel kan tot gevolg hebben dat je telefoon, camera of ander apparaat in bewaring genomen wordt. Voor gebruik in de les, van bv. een smartphone, moet de docent nadrukkelijk toestemming geven.
 6. De school is in principe voor leerlingen geopend van 08.00 tot 17.00 uur voor lesdoeleinden. In de pauzes worden de leerlingen geacht op het schoolplein te blijven. Alle leerlingen dienen ervoor te zorgen dat buurtbewoners geen reden tot klagen hebben over rommel of lawaai. SG W.J. Bladergroen is een schone school. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid. Eten en drinken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plekken. Kauwgom is niet toegestaan. De leerlingen zijn medeverantwoordelijkheid voor een schone en opgeruimde school. Dit wordt d.m.v. corveediensten georganiseerd.
 7. SG W.J. Bladergroen is onze school, d.w.z. wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de sfeer op school en mogen elkaar aanspreken op het naleven van deze regels.
 8. SG W.J. Bladergroen houdt zich aan het protocol van de sociale partners om samen Corona onder controle te houden. Zie voor het protocol de website       
  Bladergroen.psg.nl onder het tabblad "Corona".

Overtreding van de huisregels

Gewelddadig gedrag naar medeleerlingen en/of personeel leidt tot schorsing en mogelijk tot verwijdering van school. Leerlingen die zich schuldig maken aan een of andere vorm van discriminatie lopen dat risico eveneens. Een niet uitgeschakelde mobiele telefoon kan bij onrechtmatig gebruik in bewaring genomen worden. Bij herhaling wordt de periode van bewaring verlengd. Wie eigendommen van een ander of de school beschadigt, wordt in principe aansprakelijk gesteld voor die kosten.

Voor de veiligheid van leerlingen en personeel hangen in het schoolgebouw en in de fietsenstalling videocamera’s. Na ongeregeldheden kunnen opnamen aan de politie ter beschikking worden gesteld. Geadviseerd wordt bij diefstal meteen de contactpersoon van de politie of de schoolleiding hiervan in kennis te stellen en aangifte te doen bij de politie. Ouders van leerlingen die alcoholhoudende dranken of drugs meebrengen, bezitten, gebruiken of verhandelen worden opgeroepen om de leerling onmiddellijk van school te komen ophalen.

Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers worden geacht de huis- en veiligheidsregels te kennen. In kwesties, waarin de huisregels niet of slechts gedeeltelijk voorzien, beslist de schooldirecteur. Hetzelfde geldt voor eventuele problemen bij de interpretatie van deze regels. In de bijlage ‘Afspraken en regelingen in PSG-verband’ worden de regels binnen de PSG nader toegelicht.


WAARSCHUWING

In een samenleving is niet iedereen even eerlijk. Juist in de pauzes worden tassen vaak overal neergelegd, wat de kans op diefstal vergroot. Daar kan de school weinig tegen doen. Wel is er voor elke leerling een kluisje waarin alle spullen kunnen worden opgeborgen. De leerlingen doen er verstandig aan, geen eigendommen van anderen in hun kluis op te bergen en ook hun eigen spullen niet in de kluis van een andere leerling te bewaren. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan wie waarvoor verantwoordelijk is. Kostbare bezittingen kunnen beter worden thuisgelaten.

De bezittingen van leerlingen zijn van school uit niet verzekerd tegen diefstal of beschadiging. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging van privé-eigendommen, zoals petten, mobieltjes, trainingsjacks, sportschoenen, fietsen en brommers, sieraden, horloges, etc. ook niet bij vermissing uit een kluisje. In voorkomende gevallen kan vaak de eigen inboedelverzekering worden aangesproken. De schoolleiding doet bij misdrijven altijd aangifte bij de politie. De ouders worden op de hoogte gesteld. Een leerling die wordt betrapt op diefstal of een ander vergrijp kan bovendien bij de algemeen directeur worden voorgedragen voor verwijdering van school.

Aanpak pesten

Pesten is schadelijk voor kinderen, voor zowel slachtoffers als voor de pesters. SG W.J. Bladergroen heeft met ingang van 1 augustus 2010 een pestprotocol, zie onze website: bladergroen.psg.nl. Dit pestprotocol is erop gericht op het voorkomen en doen stoppen van pesten. Ook de ouders zullen op de ouderavond in kennis gesteld worden van het pestprotocol.

Ongewenste intimiteiten

Als een leerling zich niet veilig voelt, wendt hij zich in eerste instantie tot zijn mentor. De mentor zal dan zich inspannen om door middel van gesprekken met de betrokken partijen tot een goede oplossing te komen. Wanneer leerlingen (en/of hun ouders) of medewerkers van onze school melding willen maken van (seksuele) intimidatie dan wenden zij zich tot de interne vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • Wettelijke meldingen doen.
 • Voorlichting geven met betrekking tot de (eventueel) te volgen klachtenprocedure.
 • Door bemiddeling trachten een oplossing van de gemelde problemen te bereiken.


De interne vertrouwenspersonen van onze vestiging zijn mevrouw C. Hergers en de heer P. Hentenaar. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0299-314920.

Daarnaast is het mogelijk zich rechtstreeks te wenden tot de vertrouwensinspecteur of een van de twee vertrouwenspersonen die de PSG heeft op grond van de klachtenregeling. Deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de PSG. Zij kunnen advies geven of helpen bij het indienen van een klacht. Hun namen en adressen zijn bekend bij de schoolleiding en bij de contactpersoon voor de klachtenregeling.

Telefoonketen/groepsapp

Onder leiding van de mentor stelt de klas een telefoonketen en/of een groepsapp op met telefoonnummers van de mentor en de leerlingen. Deze telefoonketen wordt in bijzondere gevallen gebruikt om alle leerlingen snel van roosterwijzigingen op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld in verband met ziekte van een leerkracht. Roosterwijzigingen in de Magister-App.

Ziekmelding

Indien uw kind ziek is kunt u dit van 08.00 tot 10.00 uur melden bij de receptie van school op telefoonnummer (0299) 314 920.

De ziekmelding kan ook via de website worden gedaan, via: https://ziekmelden.psg.nl

Op deze site kunt u inloggen met dezelfde gegevens die u ook gebruikt om in Magister in te loggen. Na ontvangst van uw melding ontvangt u een smsbericht en een bevestigingsmail op het 06- nummer en e-mail adres dat u in Magister heeft ingevoerd. De mogelijkheid bestaat dat een medewerker van school nog even contact met u opneemt. Als een leerling op school ziek wordt, dan meldt hij of zij dit bij één van de medewerkers van de receptie. Deze medewerker belt dan naar de ouder/verzorger van de leerling om toestemming te vragen voor het feit dat de leerling naar huis gaat. De leerlingen van het Praktijkonderwijs die stage lopen buiten school en verhinderd zijn door doktersbezoek en/of ziekte, bellen naar het stageadres en naar school. Wanneer een leerling door ziekte een langere periode niet of moeilijk onderwijs kan volgen, wordt door de school naar mogelijkheden voor extra ondersteuning gezocht. Bij zorgwekkend ziekteverzuim wordt leerplicht geïnformeerd. De schoolarts wordt indien nodig ingeschakeld.

Te laat komen/ongeoorloofd verzuim

De leerling meldt zich in de loge. Als een leerling veelvuldig te laat komt gelden de volgende regels:

 • Als een leerling te laat komt in de les (kan al 1 minuut zijn!) haalt de leerling een briefje bij de loge. De docent bepaalt vervolgactie.
 • Als een leerling drie keer te laat is gekomen, neemt de mentor contact op met ouders/verzorgers en zorgt voor een passende maatregel.
 • Na vijf keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een brief gestuurd naar de ouders/verzorgers.
 • Bij tien keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een preventieve melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
 • Leerplicht zal vervolgens op school komen om met de desbetreffende leerling te praten. Aan de hand van dit gesprek zal leerplicht de ouders een brief sturen.
 • Bij zestien keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een tweede melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en volgt er vanuit leerplicht een maatregel, bv. een HALT-straf.
 • Indien er alsnog geen verbetering optreedt worden de ouders/verzorgers en de leerling voor een gesprek uitgenodigd om over de verdere toekomst op SG W.J. Bladergroen te praten.


Veelvuldig te laat komen is onacceptabel. Het verstoort het onderwijsleerproces èn de leerling raakt achter. De ouders/ verzorgers wordt dan ook gevraagd de regeling thuis te bespreken, zodat van twee kanten wordt ingezet om te laat komen tegen te gaan.


SMS-alert

Als ouders hun mobiele telefoonnummer opgeven dan kunnen zij meedoen met het SMS-alert. Zij krijgen dan bericht bij ongeoorloofde absentie en te laat komen.

Afwezigheid van docenten

In de regel wordt de afwezigheid van een docent vooraf aan de leerlingen bekend gemaakt via de Magister-App.

Bij onaangekondigde absentie van een docent is de procedure als volgt: Een vertegenwoordiger van de klas informeert bij de conciërge/balie wat er aan de hand is. Als die functionarissen niet te bereiken zijn, wendt hij/zij zich tot de afdelingsleider. De klas gaat in ieder geval nooit zonder toestemming weg bij het lokaal!

Verwijdering uit de lessen

Een leerling, die het onderwijsproces voor andere leerlingen verstoord, kan door een docent uit de les worden verwijderd. De leerling is dan verplicht een bespreekformulier in te vullen. Aan het einde van de les wordt deze brief ingeleverd bij de docent die de leerling heeft verwijderd. De docent maakt dan een afspraak met de leerling om het vervolg te bespreken. Als een leerling regelmatig uit de lessen verwijderd wordt, nodigt de mentor de ouders uit voor een gesprek. Uitgangspunt is dat de verwijdering maximaal een lesblok bedraagt.

 • Na drie verwijderingen neemt de mentor contact op met de ouders.
 • Na vijf verwijderingen worden de ouders op school uitgenodigd met als doel om gezamenlijk afspraken te maken. De afspraken worden door de mentor in de leerlingbespreking besproken.
 • Na 9 verwijderingen wordt er een maatregel opgelegd door de schoolleiding.

Pasfoto’s

Van de leerlingen worden pasfoto’s gemaakt ten behoeve van de administratie van de school en voor een schoolpas.

Schoolpas

Elke leerling ontvangt elk schooljaar éénmalig van de PSG een schoolpas, die één jaar geldig is. De pas blijft eigendom van de PSG.
De schoolpas:

 • dient voor legitimatie / leerlingen moeten hem op school altijd bij zich hebben.
 • is binnenkort ook nodig om gebruik te kunnen maken van printers en kopieermachines van de school.
 • is het enige legitimatiemiddel waarmee toegang wordt gegeven tot schoolfeesten.
 • is verplicht bij de te-laat-registratie.


De schoolpas is een dure pas; er zit in één pasje voor meer dan € 10,- techniek verwerkt. De leerling krijgt de pas in bruikleen en tekent daar bij vóór ontvangst een bruikleenovereenkomst.