School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Het onderwijs


Introductiedagen eerste leerjaar

In het begin van het schooljaar maken alle leerlingen van de eerste klassen van zowel vmbo-onderbouw als Praktijkonderwijs kennis met elkaar tijdens een  introductieprogramma.

Het eerste leerjaar van het vmbo gaat aan het begin van het schooljaar op kamp (zie tekst hieronder). Het eerste leerjaar van het Praktijkonderwijs heeft op school een introductieprogramma en gaat aan het eind van het tweede leerjaar op kamp.


Schoolkamp leerjaar 1 vmbo

In de eerste week van het schooljaar gaan de nieuwe eerste klassen op kamp. Meegaan met dit kamp hoort bij de manier waarop wij met de kinderen werken en is belangrijk voor de groepsvorming. Pas na het kennismakingskamp stellen wij de definitieve klassen en de bijbehorende mentor(en) vast, zodat we tot een evenwichtige samenstelling van de klassen kunnen komen. Als uw kind niet mee zou kunnen op kamp, is het voor ons van belang dit zo spoedig mogelijk te weten. De leerling krijgt dan een ander onderwijsprogramma gedurende deze eerste schooldagen. Als uw kind meegaat op kamp, wat wij zeer belangrijk vinden, verplicht u zich tot het betalen van de kosten hiervan (€ 95,-).

NB. Het kennismakingskamp leerjaar 1 in augustus 2020 kan helaas geen doorgang vinden i.v.m. Corona. Er zal een alternatief introductieprogramma komen.


Jaaragenda

Alle activiteiten die op SG W.J. Bladergroen worden gepland en aangeboden vindt u in de jaaragenda. Deze activiteiten kunnen zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden. Hierbij wordt gedacht aan bezoeken van bedrijven, musea, deelname aan sportactiviteiten maar ook oudervoorlichting- en algemene informatieavonden. Er kan worden afgeweken van het gangbare rooster. Gedurende het schooljaar kunnen er wijzigingen in de jaaragenda plaatsvinden, hou daarom regelmatig de jaaragenda in de gaten. U vindt de jaaragenda op de website Bladergroen.psg.nl onder praktische informatie.

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar is u gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen (vmbo, ISK en pro € 50,-). De hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt door de ouderraad/MR besproken en vastgesteld. Voor het doorgaan van deze activiteiten is het noodzakelijk dat ouders de ouderbijdrage voor 1 oktober 2020 overmaken. U ontvangt hierover een aparte brief.

De ouderbijdrage wordt voor een scala aan activiteiten ingezet. Zoals:

 • Schoolfeest
 • Artis
 • Zwemmen en/of schaatsen
 • Duinrell, Slagharen of Walibi
 • Klimmen, Ford Edam
 • Muziekschool, bioscoop of theater
 • Gastlessen en mentoruitstapje
 • Cultuurkaart
 • Entree-opleiding: excursie Schiphol en de Tweede Kamer.


Wilt u meepraten en meebeslissen over de besteding en hoogte van de ouderraadgelden: geeft u zich dan op voor de ouderraad! Voor info: zie onze website: bladergroen.psg.nl.

Lessentabellen

In bijlage 2 treft u lessentabellen en materiaallijsten aan.


Opvang lesuitval

Bij afwezigheid van een docent streeft de school ernaar de betreffende lessen zoveel mogelijk door andere leerkrachten te laten vervangen. Bij invallessen gelden dezelfde regels als bij andere lessen.

ICT-toepassing

Binnen de PSG staan de leerlingen computers/tablets ter beschikking als hulpmiddel bij het onderwijs, zowel binnen als buiten de normale lessen. Voor het gebruik van deze computers/tablets moeten de leerlingen inloggen met zowel een inlogcode als een wachtwoord. Nieuwe leerlingen ontvangen voor de start van het schooljaar een brief met de benodigde inloggegevens. In die brief wordt ook uitgelegd wat de spelregels zijn. Alle leerlingen en medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de Gedragscode Internet, e-mailen, internetgebruik die in de Schoolgids is opgenomen en is gepubliceerd op www.psg.nl.


Foto/Filmopnames in de les

Gedurende het schooljaar kunnen in onze klassen film- en/of foto-opnames gemaakt worden. Dit doen we in het kader van deskundigheidsbevordering van ons docententeam en onze leraren-in-opleiding of omdat leerlingen een bewijs nodig hebben voor hun bewijzenlijst (zoals bv. een portfolio of examendossier). De video-opnamen worden gemaakt om docenten te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Het filmmateriaal wordt alleen gebruikt om de kwaliteit van onze lessen te verbeteren. De filmopnames worden niet gebruikt om het functioneren van individuele leerlingen te bespreken. Natuurlijk wordt de weten regelgeving t.a.v. de AVG ook op onze school toegepast.

De Gezonde Schoolkantine op W.J. Bladergroen

De gezonde kantine binnen onze school is een structureel onderwijsconcept dat al meerdere jaren zijn waarde bewijst. De doelstelling van onze schoolkantine is dat we iedere dag onze leerlingen en medewerkers een gevarieerd aanbod van gezonde, verse en lekkere producten voorschotelen.

Een andere doelstelling is dat onze leerlingen werkervaring kunnen opdoen. De kantine wordt gerund door leerlingen onder begeleiding van onze leermeester. Hierin worden zij persoonlijk begeleid door de leermeester en onze leerlingen van de Entree opleiding. De leerlingen die werkzaam zijn in de kantine bereiden en verkopen de producten aan hun medeleerlingen, docenten en overige medewerkers. Zo leren zij niet alleen wat gezond eten inhoudt, maar ook de beginselen van het samenwerken in teamverband, kassahandelingen en de verkoper-/klantrelatie. De derde doelstelling is bewustwording en ervaren dat gezond eten, bewegen, leuk lekker en gezond is. De gezonde schoolkantine beperkt zich niet alleen tot de kantine maar er is een wisselwerking met de lessen biologie, plant en dier en gymnastiek. De kinderen leren waar hun eten van gemaakt is, wat voor effect het heeft op hun lichaam en wat het belang van sporten is in relatie tot je gezondheid.

De schoolkantine van SG W.J. Bladergroen is door het voedingscentrum gewaardeerd als een gezonde schoolkantine en krijgt hiervoor jaarlijks de Gouden schaal uitgereikt. Ook is SG W.J. Bladergroen gekozen als ambassadeur en kartrekker voor het voedingscentrum wat betreft de nieuwe richtlijnen voor een gezonde schoolkantine. Het doel hiervan is om andere scholen te helpen om hun schoolkantines gezond en lekker te krijgen.

Zoals hierboven al gezegd wordt de schoolkantine en in-house catering gedaan door onze leerlingen van het Praktijkonderwijs.  

Een gezonde schoolkantine

Het aanbod in de schoolkantine bestaat voor minimaal 75% uit basisproducten (zoals fruit, broodjes en salades) en maximaal 25% extra’s (zoals snacks en snoep). SG W.J. Bladergroen heeft in het schooljaar 2018/2019 82% basisproducten in het assortiment gehad.

Het uitgangspunt van de nieuwe Richtlijnen Gezondere Kantines is dat de hele kantine ‘gezond’ uitstraalt. Dat betekent dat het erom gaat dat het aandeel betere- keuzeproducten een heel duidelijke hoofdrol heeft en het grootste deel van de ruimte in de kantine inneemt.

 • Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.
 • Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.