School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Internationale schakelklas

Gedurende het hele jaar kunnen kinderen van 12 tot 18 jaar instromen in de Internationale schakelklas. Bij ons op school zitten kinderen die uit de hele wereld komen en niet of nauwelijks Nederlands spreken. Na de intake proberen wij leerlingen zo snel mogelijk te plaatsen.

Een intensief aanbod van Nederlands als tweede taal (NT2) en rekenen/ wiskunde krijgen met name veel aandacht in ons programma. Samen met de docenten werken we aan het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). De samenwerking met het thuisfront is daarbij een belangrijke basis voor goed onderwijs. Voor iedere leerling wordt bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs.

Daarbij wordt gekeken naar:

  • de leeftijd
  • het leertempo
  • de intelligentie
  • of een leerling al eerder naar school is geweest in NL
  • het aantal jaren onderwijs in het land van herkomst.


Leerlingen kunnen maximaal 2 jaar vanaf de aankomstdatum in Nederland in een ISK zitten. Het kost de ene leerling meer tijd dan de ander, dat komt onder meer door het wel of niet beheersen van het Latijnse schrift, de vooropleiding in eigen land, de persoonlijke omstandigheden en de intelligentie. Door de diverse achtergronden van de leerlingen is het noodzakelijk om zoveel mogelijk lessen op maat te verzorgen.

Gedurende het hele schooljaar kunnen leerlingen overgeplaatst worden naar een andere groep/ niveau in een andere ISK klas.


Het mentorsysteem

Minimaal 2 keer per jaar worden de ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een driehoeksgesprek (school/leerling/thuis) op school met de docent/ mentor om te praten over de vorderingen, het huiswerk, het gedrag, het OPP etc. van hun kind/ pupil. Tijdens de uitstroomperiode bespreekt de mentor met de ouders/ verzorgers de passende schoolkeuze na de ISK.

Lesrooster/vakken/leerlijnen

Het vak Nederlands is het belangrijkste onderdeel van het onderwijsprogramma. In verschillende lesonderdelen wordt veel aandacht besteed aan de vier hoofdvaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Lin (leven in Nederland) inclusief de waarden en normen, komen hierbij ook aan bod.

Wiskunde/Rekenen, Engels, Praktijk (techniek/zorg- en welzijn, beide gericht op zelfredzaamheid) Lichamelijk Opvoeding en Beeldende Vorming zijn o.a. de vakken die het lesprogramma compleet maken. Elke leerling doorloopt een eigen individuele leerlijn met bijbehorende studieboeken voor de diverse vakken.

Toetsing en overgang

De leerlingen maken gedurende het schooljaar diverse toetsen. Het gaat hier om leerstofafhankelijke toetsen, die gekoppeld zijn aan de lesmethodes en toetsen die los staan van de stof om de algehele voortgang te meten. Eind januari en vlak voor de zomervakantie volgt hiervan een overzicht in de vorm van een rapport. Verder behoort ook een intelligentieonderzoek tot het toetsenpakket. Aan de hand van de uitslagen van alle toetsen en een gedegen advies van de leraren en het zorgteam wordt bepaald naar welk type onderwijs een leerling verwezen kan worden.

Door- en uitstroom

Het belangrijkste doel voor de meeste leerlingen is een goede basis krijgen waarmee ze zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op het verwerven van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving om zodoende de leerling voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het leven in Nederland. Het soort vervolgonderwijs hangt af van de capaciteiten en interesses van de leerlingen evenals van de leeftijd. ISK-ers stromen door naar het voortgezet onderwijs, of als zij al wat ouder zijn, naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Binnen het voortgezet onderwijs komen alle niveaus in aanmerking, van praktijkschool, vmbo of HAVO tot VWO.

Lestijden ISK (veranderingen voorbehouden)

 

Lesuur Aanvang Einde
1 08:30 09:15
2 09:15 10:00
1e pauze 10:00 10:15 (15 minuten)
3 10:15 11:00
4 11:00 11:45
2e pauze 11:45 12:15 (30 minuten)
5 12:15 13:00
6 13:00 13:45
3e pauze 13:45 14:00 (15 minuten)
7 14:00 14:45
8 14:45 15:30
9 15:30 16:15