School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Ons onderwijs

SG W.J. Bladergroen (WJB) maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep en is in samenspraak met het samenwerkingsverband Waterland opgericht. Onze school is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht. Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

SG W.J. Bladergroen is met ingang van schooljaar 2016-2017 gestart met de invoering van PBS. PBS staat voor Positive Behavior Support. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt. Door gezamenlijk kernwaarden te formuleren en gedrag dat bij deze waarden past, actief aan te leren wordt adequaat gedrag, systematisch en positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Ons onderwijs

Op 6 december 2016 was de aftrap; een gezamenlijke studiedag met het hele team. We zijn begonnen met het formuleren van gezamenlijke waarden die de school belangrijk vindt. Dat zijn: Kwaliteit, Veiligheid en Geluk. Deze hebben zich gevormd tot de volgende afspraken voor leerlingen en personeel:

In de loop van schooljaar 2016-2017 zijn deze waarden verder ontwikkeld binnen de school en in 2017-2018 beginnen we officieel met PBS. Deze PBS-waarden sluiten aan op de waarden zoals deze al eerder door SG W.J. Bladergroen zijn vastgesteld.

Waarde Gedragsverwachting leerlingen Gedragsverwachting collega's
Veiligheid Ik gedraag me rustig in de school Ik stimuleer gewenst gedrag
Kwaliteit Ik zorg voor een schone school en een fijne sfeer Ik houd leerlingen en collega’s aan de afspraken op een positieve manier
Geluk Ik ben aardig voor mezelf en anderen Ik heb oog voor alle mensen in de school en stel me behulpzaam op

 

Kernwaarden

De kernwaarden van SG W.J. Bladergroen zijn:

 1. We werken in teamverband
  WJB is een school waar gewerkt wordt in teamverband; dat betekent samenwerken, opdat naar tevredenheid van alle betrokken partijen, beoogde doelstellingen behaald kunnen worden.
 2. We communiceren open en direct met elkaar
  WJB is een school waar open en direct met elkaar gecommuniceerd wordt; directe communicatie betekent: datgene kunnen zeggen wat je ook wilt zeggen op een respectvolle manier. Het betekent ook kritiek kunnen geven en van elkaar kritiek kunnen ontvangen in een open gesprek.
 3. We geven Richting, Ruimte en Ruggensteun aan talent en bieden maatwerk
  WJB is een school waar gewerkt wordt in een stimulerende leer- en werkomgeving. Ons onderwijs is gericht op het optimaal ontwikkelen van competenties en leerprestaties van de leerlingen.
 4. We staan voor een veilige school
  WJB is een school waar een veilig schoolklimaat (fysiek en geestelijk welbevinden) gezien wordt als een voorwaarde voor optimale leerprestaties.
 5. We bieden kwaliteit in ons onderwijs
  WJB is een school met een sterke ambitie om alle leerlingen, ongeacht individuele verschillen, zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces (zodat alle leerlingen zich kunnen verbeteren op gebied van leervorderingen en competenties). De kwaliteit wordt op regelmatige basis geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

Toelating

Leerlingen met indicatie
Op SG W.J. Bladergroen worden leerlingen toegelaten met een zogeheten indicatie. Het kan gaan om een aanwijzing voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO); in dat geval kan een leerling geplaatst worden op de deelschool VMBO onderbouw. Ook de leerlingen die niet direct in aanmerking komen voor het LWOO, maar die wel gebaat zijn bij de setting op W.J. Bladergroen, kunnen d.m.v. een arrangementaanvraag bij het Samenwerkingsverband Waterland (SWV) in aanmerking komen voor plaatsing op onze school.

Het kan ook zijn dat een leerling een advies heeft voor Praktijkonderwijs. In dat geval kan hij of zij geplaatst worden op het Praktijkonderwijs indien de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Praktijkonderwijs is afgegeven door het VO-loket van het SWV. Een TLV voor het Praktijkonderwijs komt tot stand door het afnemen van een test in combinatie met een advies van de basisschool.

Een aanwijzing voor LWOO en de TLV voor het Praktijkonderwijs loopt via het SWV. Vanaf de invoering van Passend Onderwijs (schooljaar 2014- 2015) worden er tevens door het SWV-onderwijsarrangementen toegekend aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Voor toelating tot de Internationale Schakelklas: zie ons jaarboekje.


Ons onderwijs

VMBO-onderbouw, voor leerlingen met extra ondersteuning/LWOO
Op SG W.J. Bladergroen wordt onderwijs verzorgd in kleinere klassen voor de eerste 2 leerjaren van het VMBO op Basis, Kader en Mavo niveau. De individuele leerbehoefte van de leerling staat bij ons centraal. Dit houdt in dat we samen met ouders en de leerling via een ontwikkelingsperspectief (OPP) een op maat gesneden leerroute maken naar de toekomst.

VMBO-LWOO
Dit is voor leerlingen die een aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) hebben en daarom beter functioneren in kleinere klassen. Zij hebben de mogelijkheid door te stromen naar het 3e leerjaar van het VMBO.

VMBO met intensieve begeleiding en ondersteuning
Dit is voor leerlingen die al dan niet een aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) hebben en die extra begeleiding nodig hebben op sociaalemotioneel gebied. Ook zijn zij gebaat bij een kleinere en veiligere leeromgeving. Deze leerlingen stromen indien mogelijk na een of twee jaar door naar een van de leerwegen van het VMBO.

Kenmerkend voor SG W.J. Bladergroen VMBO is het faseringsmodel, waarbij we in 4 stappen groepen leerlingen op weg helpen naar de bovenbouw of een andere passende doorstroom mogelijkheid. De Wet Passend Onderwijs maakt het mogelijk om door middel van arrangementen een passend aanbod voor iedere leerling te kunnen realiseren.

    

Internationale Schakelklas (ISK)
De Internationale Schakelklas (ISK) is een schakelklas speciaal voor nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen. De leerlingen zijn afkomstig uit de hele wereld en beheersen de Nederlandse taal niet voldoende om deel te kunnen nemen aan het reguliere voortgezet onderwijs. In de ISK worden zij, in maximaal twee jaar, klaargestoomd voor een vervolgopleiding.

Het soort vervolgonderwijs hangt af van de capaciteiten en interesses van de leerlingen en van hun leeftijd. ISK leerlingen stromen door naar regulier voortgezet onderwijs of, wanneer zij 16-18 jaar zijn of dat op korte termijn worden, naar de startopleidingen van een Regionaal Opleidingscentrum.

Praktijkonderwijs
Het Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige deelname aan het maatschappelijk proces. We werken samen met onze leerlingen aan een loopbaan voor het leven, waarin zelfstandig wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding, burgerschap en een plaats op de arbeidsmarkt centraal staan. Daarom kijken we als eerste naar wat een leerling kan en wil.

Samen werken we toe naar een passende werkomgeving of vervolgopleiding. In ons onderwijsconcept leren wij onze leerlingen om zelf keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het Praktijkonderwijs is voor sommige leerlingen eindonderwijs. Na vijf jaar kan een leerling het Praktijkonderwijs afronden met een diploma Praktijkonderwijs. Na het behalen van dit diploma kan er voor de leerlingen die daar de capaciteiten voor hebben worden gestart met een Entree-opleiding. Dit traject kan 1 of 2 jaar beslaan.

Onderwijstijd

Onze school is gehouden aan de wettelijke bepalingen die gelden t.a.v. de onderwijstijd. Voor onze school geldt voor alle leerwegen momenteel de norm van 1000 klokuren op jaarbasis. De onderwijstijd wordt binnen de MR en oudergeleding besproken en elk jaar vastgesteld. De school is in principe voor leerlingen geopend van 08.00 tot 17.00 uur voor lesdoeleinden. In de pauzes worden de leerlingen geacht op het schoolplein te blijven.