School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Algemene informatie

Het ontwikkelingsperspectief

Bij toelating tot het Praktijkonderwijs stelt de school op basis van de onderzoeksgegevens en de informatie van de vorige school het voorlopige Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Het OPP leidt tot een uitstroomperspectief. Dit kan zijn: leren, leren/werken, werken of anders. Binnen zes weken na de start van het schooljaar bespreken school, leerling en ouders het voorstel en komen tot gezamenlijke vaststelling. Het OPP met uitstroomperspectief wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Leerlingen in het Praktijkonderwijs hebben een specifieke onderwijsbehoefte. Ze hebben instructie nodig die:

 • begrijpelijk, op niveau en doelgericht is
 • leerlingen erbij betrekt door voorkennis te activeren en te werken met concrete voorbeelden
 • werkvormen zijn gevarieerd en gericht op “zelf-doen”.

Ze hebben ondersteuning nodig die:

 • uitgaat van goed klassenmanagement met duidelijke regels en routines, van onderling respect
 • uitdaagt en stimuleert tot denken en leren
 • oplossingsgericht coachend is.

Ze hebben feedback nodig die:

 • gericht is op het proces
 • uitdaagt tot reflecteren.


Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs. Voor leerlingen die daar de motivatie en de capaciteiten voor hebben, kan er op SG W.J. Bladergroen aansluitend op het Praktijkonderwijs een Entree-opleiding (MBO1) worden gevolgd. Deze opleiding wordt in samenwerking met een ROC verzorgd. Dit traject kan afgesloten worden met een Entree-diploma. De lessentabellen van het Praktijkonderwijs vindt u in bijlage 2.

Het Praktijkonderwijs van W.J. Bladergroen is onderverdeeld in een:

 • Onderbouwperiode, leerjaar 1 en 2
 • Bovenbouwperiode: leerjaar
 • Entree-opleiding.

Stages

Stages vormen een belangrijk onderdeel binnen het Praktijkonderwijs. Omdat veel leerlingen na het Praktijkonderwijs gaan werken, is het belangrijk om de leerlingen voor te bereiden op hun houding en rol in een bedrijf. Daarnaast leren onze leerlingen in de praktijk en kunnen ze ervaren in welk vakgebied ze willen werken.

Het aanbieden van een stage gaat heel geleidelijk. Het begint bij de interne stage, dat is een stage binnen de school. Leerlingen leren door allerlei werkzaamheden te verrichten in de schoolkantine, schooltuin, keuken, in en rond de school. Na de eerste of na de tweede periode in het derde leerjaar gaat de leerling stage lopen bij één van de bedrijven van ons vaste netwerk aan externe stageplekken. Dat noemen wij een leerling werkplek (LWP). Vanaf het vierde leerjaar gaan leerlingen voor hun stage naar een bedrijf op maat in een sector waar de leerling zich in wil specialiseren (externe stage). Op school worden de lessen hierop afgestemd. De leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 4/5) gaan meestal twee dagen per week naar het stage-adres.

Stage (extern) is bedoeld als arbeidstraining en beroepsoriëntering buiten school in het bedrijfsleven om werkervaringen op te doen zodat zij aan het einde van hun schoolloopbaan zo naadloos mogelijk kunnen instromen in een bedrijf en de maatschappij. De stages voor de Entree opleiding moeten bij erkende leerbedrijven worden gevolgd. Bij deze bedrijven wordt ook de “Proeve van Bekwaamheid” afgenomen.


Huiswerk

In alle leerjaren is huiswerk een onderdeel van het schoolprogramma. Leerlingen leren om te plannen en te organiseren. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van huiswerk maken om het niveau van taal en rekenen te verbeteren. Ouders kunnen hieraan bijdragen door hun kind hierbij te steunen. Op het Praktijkonderwijs proberen wij het huiswerk zoveel mogelijk in digitale vorm aan te bieden.

 

Toetsing en overgang

In het Praktijkonderwijs staat de jongere en zijn loopbaan centraal. Op W.J. Bladergroen streven we naar onderwijs op maat. Het
ontwikkelingsperspectief van de jongere, zijn motivatie, potentieel, en leer en ondersteuningsvraag, is de maat. Een leerling kan soms langer over een onder- of bovenbouw doen. Aan de hand van de individuele mogelijkheden kan afgesproken worden om iets sneller of iets minder snel de leerjaren en de daarbij horende leerlijnen te doorlopen.

 

Schoolreisje

Aan het eind van het 2e leerjaar gaan de leerlingen uit de tweede klas drie dagen op schoolreis. In de eerste twee leerjaren is veel aandacht besteed aan sociale relaties en zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. In dit kader is het schoolkamp een feestelijke afsluiting van dat waar de eerste twee jaar aan is gewerkt. De schoolreis wordt gedeeltelijk betaald uit de ouderbijdrage en door een extra betaling van de ouders van € 100,-.

De leerlingen van de andere leerjaren gaan in de loop van het schooljaar een dag met elkaar op schoolreis. De schoolreizen van de deze leerjaren worden vanuit de ouderbijdrage betaald (zie ook ons jaarboekje).


Diploma Praktijkonderwijs

Aan het diploma Praktijkonderwijs worden eisen gesteld, waardoor het zowel voor de leerling als de omgeving waarde krijgt en maatschappelijk relevant is. Deze eisen betreffen de volgende domeinen uit het onderwijsprogramma:

 • Er dienen bewijzen/certificaten op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap te worden behaald.
 • Er is een aantoonbare cognitieve ontwikkeling op het gebied van Nederlandse taal en rekenen.
 • Er is tenminste één stage met voldoende beoordeling afgerond.
 • Er is voldoende deelname aan het onderwijsproces geweest; een minimale aanwezigheid van 80% bij de verschillende onderdelen (bijvoorbeeld bij te behalen bewijzen, bij stages).


De wijze waarop het onderwijsleerproces wordt georganiseerd en leerlingen competenties verwerven kunnen verschillen per praktijkschool. De eindtermen die worden geëxamineerd zijn voor alle praktijkscholen in de regio Noord Holland gelijk. De bewijzen van de verworven competenties worden opgenomen in een examendossier.

De schoolloopbaan wordt afgesloten met een examen in de vorm van een “panelgesprek”. Dit is een gesprek met de leerling, een examinator uit de eigen school (mentor) en een gecommitteerde die verbonden is aan een andere praktijkschool.

 

Europees Sociaal Fonds 

Ook in schooljaar 2017-2018 is er ESF-subsidie voor PrO-/vso-scholen aangevraagd. Lees hier meer. 

 

Terug naar de vorige pagina