School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige deelname aan het maatschappelijk proces. We werken samen met onze leerlingen aan een loopbaan voor het leven, waarin zelfstandig wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding en een plaats op de arbeidsmarkt centraal staan. Daarom kijken we als eerste naar wat een leerling kan en wil. Samen werken we toe naar een passende werkomgeving of vervolgopleiding. In ons onderwijsconcept leren wij onze leerlingen om zelf keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Praktijkonderwijs

Een leerling is in principe toelaatbaar indien de aangemelde jongere een leerachterstand heeft van drie jaar of meer in combinatie met een IQ dat ligt tussen de 55 en 75.

Kenmerken van Praktijkonderwijs:

  • Uitdagend onderwijs.
  • Leren door te doen.
  • Arbeidsvaardigheden ontwikkelen via stages in de praktijk.
  • Competentiegericht leren.
  • Vergroting van welzijn van de leerlingen op school en in de maatschappij.
  • Vergroting van de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt.
  • Intensieve contacten met ouders/verzorgers.
  • Veiligheid en geborgenheid in de school hebben veel aandacht.
  • Het werk van de mentoren en docenten wordt ondersteund door een zorgstructuur.


De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Samen met de leerling en de ouders wordt een plan gemaakt voor een leerroute. Dit noemen we een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP). Bij start van het schooljaar vinden de eerste gesprekken plaats die ongeveer elke negen weken worden herhaald. Iedere 18 weken (dus 2 keer per jaar) zitten ouders, leerling en mentor om de tafel om de afgelopen periode te evalueren en gezamenlijk doelen voor de komende periode op te stellen. Deze gesprekken duren ongeveer drie kwartier. Van ouders wordt verwacht dat zij in overleg met de mentor een geschikt moment kunnen vrijmaken. De gesprekken vinden plaats onder schooltijd.

Klik op onderstaande blokken voor meer informatie over het Praktijkonderwijs. 

Klas 1, 2 en 3

Bovenbouw

Vervolgloopbaan / Entree opleiding


Wat zeggen leerlingen en ouders? 


Zorg


Profijt (de digitale leeromgeving)

Agenda

Lestijden

Algemene informatie