School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Zorg

De pedagogische opdracht:

PSG scholen bieden elk kind onderwijs in een veilige leeromgeving. Het
onderwijs en de ondersteuning richten zich op het ontplooien van talenten
in een divers aanbod van onderwijs-(concepten) en begeleidingstrajecten.

De maatschappelijke opdracht:

PSG scholen bieden in samenwerking elk kind goed onderwijs en
ondersteuning in een thuisnabije omgeving, met een grote mate van (ouder)
betrokkenheid en gericht op een optimale inzetten van menskracht en
middelen.

Het zorgteam

Het zorgteam levert een speciale vorm van begeleiding die buiten het mentoraat valt. Er  zijn verschillende zorgteams in de school: voor het Praktijkonderwijs, voor het vmbo en voor de ISK. De zorgteams bieden ondersteuning aan de mentor en/of aan de leerling en komen regelmatig bijeen.

De zorgteams bestaan uit:
• de zorgcoördinator
• de schoolmaatschappelijke werkende
• de kinder- en jeugdpsycholoog
• mentor (coach) van de leerling
• de afdelingsleider (op afroep)

Schoolmaatschappelijk werk

SG W.J. Bladergroen beschikt over een eigen Jeugdhulpverlener die vanuit het Samenwerkingsverband Waterland ingezet kan worden. Zo nodig kan hij/zij leerlingen begeleiden, en ouders uitnodigen voor een gesprek, waardoor op school nog betere zorg kan worden geboden. Voor het VMBO is er bij voldoende vraag de mogelijkheid om één van de onderstaande trainingen te volgen binnen de school:

1. Omgaan met faalangst
2. Competentietraining

Voor het vmbo is er bij voldoende vraag de mogelijkheid om één van de onderstaande trainingen te volgen binnen de school:

1. Weerbaarheidstraining.
2. SOVA-training (sociale vaardigheid)

 

Het Zorg Advies Team (ZAT)

SG W.J. Bladergroen heeft een kring van externe deskundigen die samen met de school speciale hulp bieden. Dit gebeurt met name als de zorg buiten het bereik van de school lijkt te vallen of als het interne zorgteam geen toereikende oplossingen kan bieden. De zorgcoördinator heeft dan contact met één of meerdere instanties/personen, zoals:

• de schoolarts
• Leerplicht
• Loket Jeugd
• Politie
• etc

Er is Multi Disciplinair overleg als er zich bij de leerling situaties voordoen die extra begeleiding of hulpverlening nodig maken. De ouders (en vanaf 16 jaar ook de betreffende leerling) worden ingelicht over het feit dat de leerling besproken wordt in het Multi Disciplinair overleg.

Remedial Teaching (RT) en begeleider Passend Onderwijs (BPO-er)

Binnen onze school hebben we een RT medewerker en een BPO medewerker. Deze extra begeleiding wordt ingezet bij leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen van de leerstof en/of gedrag.

Alle leerlingen die onderwijs volgen op SG W.J. Bladergroen hebben een (zorg)indicatie. Er kan sprake zijn van een aanwijzing voor Leerwegondersteuning(lwoo), andere leerlingen hebben een TLV voor het Praktijkonderwijs, ook worden er leerlingen via het VO-loket Waterland geïndiceerd. Daarnaast kan er voor een leerling een extra onderwijsarrangement bij het Samenwerkingsverband worden aangevraagd (zie ook Toelating pag. 11).

We werken met kleinere klassen, en indien nodig, kunnen onze specialisten direct ingeschakeld worden voor advies en ondersteuning. Alle nieuwe leerlingen worden in de eerste weken van het nieuwe schooljaar besproken door de zorgcoördinator en de mentoren van de eerste klas. Bij het Praktijkonderwijs en vmbo vinden aan het begin van het nieuwe schooljaar individuele  gesprekken met ouders en leerlingen plaats. De bespreking geschiedt op basis van het dossier van de leerling.

De zorg is te verdelen in:

• Zorg op het gebied van leerachterstanden en –beperkingen.
• Zorg rondom het sociaal-emotionele functioneren.

Leer en ontwikkelingsachterstanden worden onder meer zichtbaar na afname van een intelligentieonderzoek zoals de Nederlandse Intelligentietest voor onderwijsniveau (NIO) en de  Nederlandse Differentiatietest (NDT) en didactische onderzoeken die de leervorderingen bepalen. Achterstanden op het gebied van het sociaal-emotionele functioneren komen o.a. aan het licht op basis van de Schoolvragenlijst (SVL).

Voor alle leerlingen van onze school wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld op basis van testgegevens, informatie van de basisschool, observaties en in overleg met ouders. In dit ontwikkelingsperspectief wordt ook besloten of en welke extra ondersteuning voor de leerling ingezet zal worden.

De meeste begeleiding wordt door de mentor verzorgd. Als het nodig is voert de leerling gesprekken met:

• de mentor
• de zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werk, die ook externe
   hulpverlening in kan schakelen
• de teamleider.

Er is geregeld contact tussen de ouders en de mentor; bij het bespreken van
zorg kan ook de afdelingsleider of zorgcoördinator aanwezig zijn.