School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Bovenbouw

Leerlingen kiezen hun definitieve sector en gaan twee dagen in de week naar een stageadres. De stages vinden plaats in het vakgebied waar de competenties en interesses van de leerling liggen. De leerling wordt gericht begeleid op het verwerven van een arbeidsplaats en het behouden daarvan. Het leren van sociale vaardigheden vormt een essentieel onderdeel hierbij.

Diploma Praktijkonderwijs

Aan het diploma Praktijkonderwijs worden eisen gesteld, waardoor het zowel voor de leerling als de omgeving waarde krijgt en maatschappelijk relevant is.

Deze eisen betreffen de volgende domeinen uit het onderwijsprogramma:

  • Er dienen bewijzen/certificaten op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap te worden behaald.
  • Er is een aantoonbare cognitieve ontwikkeling op het gebied van Nederlandse taal en rekenen.
  • Er is tenminste één stage met voldoende beoordeling afgerond.
  • Er is voldoende deelname aan het onderwijsproces geweest; een minimale aanwezigheid van 80% bij de verschillende onderdelen (bijvoorbeeld bij te behalen bewijzen, bij stages).


De wijze waarop het onderwijsleerproces wordt georganiseerd en leerlingen competenties verwerven kunnen verschillen per praktijkschool. De eindtermen die worden geëxamineerd zijn voor alle praktijkscholen in de regio Noord Holland gelijk. De bewijzen van de verworven competenties worden opgenomen in een examendossier.

De schoolloopbaan wordt afgesloten met een examen in de vorm van een “panelgesprek”. Dit is een gesprek met de leerling, een examinator uit de eigen school (mentor) en een gecommitteerde die verbonden is aan een andere praktijkschool.

Het examendossier en het (digitale) portfolio vormen de basis voor dit panelgesprek. De leerling levert het bewijs voor de eisen van het Pro-diploma door behaalde bewijzen/certificaten in een examendossier te verzamelen. Er worden eisen gesteld aan het behalen van de certificaten en opdrachten, maar ook aan de hoeveelheid certificaten die er behaald moeten worden. Is de beoordeling van het gesprek en de inhoud van het examendossier voldoende, dan is de leerling geslaagd.

Eisen voor het behalen van het diploma Praktijkonderwijs

De eisen zijn vastgelegd in het reglement PRO-diploma. Daarnaast is er voor ouders en leerlingen een handboek en een overzicht van de benodigde bewijzen. Deze wordt uitgereikt in de bovenbouw. De school is verplicht om aan alle leerlingen ook die zonder diploma die praktijkschool verlaten een getuigschrift Praktijkonderwijs uit te reiken.

 

Terug naar de vorige pagina