School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Ouderraad-DMR

Op SG W.J. Bladergroen is de algemene ouderbetrokkenheid* en ouderinspraak geregeld via twee kanalen. Dit zijn de DMR (deelmedezeggenschapsraad) en de ouderraad.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers. De twee teamleiders zijn bijna altijd bij de besprekingen aanwezig. In de ouderraad worden zaken besproken op gebied van sfeer, schoolfeesten en natuurlijk de besteding van de ouderraadsgelden ten behoeve van de diverse excursies en uitstapjes. Ook zal het komende schooljaar veel gesproken en nagedacht moeten worden over sociale veiligheid van de leerlingen in relatie met sociale media en telefoongebruik.

De ouderraad organiseert daarnaast om de twee jaar een ouderavond waarvoor allerlei maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd zoals Bureau Halt, Politie, Brijder, Spurd.

Leden ouderraad WJB:

 • Ron Baltussen (voorzitter ouder Pro)
 • Katja Vermeulen (lid ouder)
 • Sander Padt (lid ouder)
 • Patricia Linscheer (lid ouder)
 • Thessa Diergaarde (lid ouder)
 • Tineke Kabel (lid ouder)


Mailadres Ouderraad: ouderraadwjb@psg.nl

Ongeveer 5 maal per schooljaar vergadert de Ouderraad. Als u vragen heeft als ouder of leuke ideeën wilt aandragen en u wilt dat de ouderraad dit bespreekt met de directie van W.J. Bladergroen dan kunt u een e-mail sturen naar mevrouw M. Bremer via bmr@psg.nl.

De vergaderingen van de VMT en ouderraad worden op hetzelfde moment georganiseerd en het is een goede gewoonte om gezamenlijk de bijeenkomst te beginnen.

DMR (deelmedezeggenschapsraad)

De DMR (deel medezeggenschapsraad) praat mee met het management van onze school over keuzes die gemaakt worden, dit gaat bijvoorbeeld over schoolplannen of begrotingen. Soms adviseren we, soms hebben we instemmingsrecht.

De DMR bestaat uit collega’s en ouders, de personeelsgeleding wordt gevormd door:

 • voorzitter: Fabienne Muller (ISK)
 • secretaris: Cisca Hergers (PrO)
 • lid: Frank Rikkers (vmbo)
 • lid: Rob Doodeman (OOP)


Marly Stienen vertegenwoordigt onze school ook in de CMR (centrale medezeggenschapsraad). Dit is de medezeggenschapsraad van de hele PSG, hier zijn alle scholen vertegenwoordigd.

De oudergeleding van de DMR bestaat uit:

 • Jacco Ambags
 • Wendy Krachtwijk
 • Harry Baartscheer


*Met algemene betrokkenheid bedoelen de betrokkenheid en inspraak op de organisatie van de school. Daarnaast zijn ouders/verzorgers natuurlijk betrokken bij de individuele voortgang en ontwikkeling van hun kind(eren).