School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Algemene informatie

Toetsing en overgang

De leerlingen maken gedurende het schooljaar diverse toetsen. Het gaat hier om leerstofafhankelijke toetsen, die gekoppeld zijn aan de lesmethodes en toetsen die los staan van de stof om de algehele voortgang te meten. Eind januari en vlak voor de zomervakantie volgt hiervan een overzicht in de vorm van een rapport. Verder behoort ook een intelligentieonderzoek tot het toetsenpakket. Aan de hand van de uitslagen van alle toetsen en een gedegen advies van de leraren en het zorgteam wordt bepaald naar welk type onderwijs een leerling verwezen kan worden.

Door- en uitstroom

Het belangrijkste doel voor de meeste leerlingen is een goede basis krijgen waarmee ze zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op het verwerven van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving om zodoende de leerling voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het leven in Nederland.

Het soort vervolgonderwijs hangt af van de capaciteiten en interesses van de leerlingen evenals van de leeftijd. ISK-ers stromen door naar het voortgezet onderwijs, of als zij al wat ouder zijn, naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Binnen het voortgezet onderwijs komen alle niveaus in aanmerking, van praktijkschool, VMBO, HAVO tot VWO.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor de ISK bedraagt € 32,50

 

Terug naar de vorige pagina