School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Internationale schakelklas (ISK)

Onderwijs voor nieuwkomers met extra lessen Nederlands, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Gedurende het hele jaar kunnen kinderen van 12 tot 18 jaar worden aangemeld voor de Internationale schakelklas. Bij ons op school zitten kinderen die uit de hele wereld komen en niet of nauwelijks Nederlands spreken. Na de intake proberen wij leerlingen zo snel mogelijk te plaatsen.

Internationale schakelklas (ISK)

Een intensief aanbod van Nederlands als tweede taal (NT2) en rekenen/wiskunde krijgen met name veel aandacht in ons programma. Samen met de docenten werken we aan het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). De samenwerking met het thuisfront is daarbij een belangrijke basis voor goed onderwijs. Voor iedere leerling wordt bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. Daarbij wordt gekeken naar:

  • de leeftijd
  • het leertempo
  • de intelligentie
  • of een leerling al eerder naar school is geweest in NL
  • het aantal jaren onderwijs in het land van herkomst.


Leerlingen kunnen maximaal 2 jaar vanaf de aankomstdatum in Nederland in een ISK zitten. Het kost de ene leerling meer tijd dan de ander, dat komt onder meer door het wel of niet beheersen van het Latijnse schrift, de vooropleiding in eigen land, de persoonlijke omstandigheden en de intelligentie. Door de diverse achtergronden van de leerlingen is het noodzakelijk om zoveel mogelijk lessen op maat te verzorgen. Gedurende het hele schooljaar kunnen leerlingen overgeplaatst worden naar een andere groep/niveau in een andere klas.

Het mentorsysteem

Minimaal 2 keer per jaar worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een driehoeksgesprek (school/leerling/thuis) op school met de docent/ mentor om te praten over de vorderingen, het huiswerk, het gedrag, het OPP etc. van hun kind/pupil. In de uitstroom periode bespreekt de mentor met de ouders/ verzorgers de schoolkeuze na de ISK.

Lesrooster/vakken/leerlijnen

Het vak Nederlands is het belangrijkste onderdeel van het onderwijsprogramma. In verschillende lesonderdelen wordt veel aandacht besteed aan de vier hoofdvaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Lin (leven in Nederland)inclusief de waarden en normen, komen hier bij ook aanbod.

Wiskunde/Rekenen, Engels, Praktijk (techniek gericht op zelfredzaamheid) Lichamelijk Opvoedingen Beeldende Vorming zijn o.a. de vakken die het lesprogramma compleet maken. Elke leerling door loopt een eigen individuele leerlijn met bijbehorende studieboeken voor de diverse vakken.

 

Wat zeggen leerlingen en ouders? 

Zorg

Mentor 


Agenda


Lestijden


Algemene informatie