School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Algemene informatie

Ouderbetrokkenheid 

Een leerling heeft een betere kans om de school met succes te doorlopen als er een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school bestaat. Op SG W.J. Bladergroen wordt er dan ook veel waarde aan gehecht om ouders/verzorgers goed te informeren. Dat geldt natuurlijk bovenal voor de vorderingen van de studie. Tenminste 2 keer per jaar worden MOL-gesprekken gevoerd met mentor, ouders/verzorgers en leerling. 

Op onze school maken we gebruik van het programma Magister, hierin kunnen ouders/verzorgers informatie vinden over te laat komen, uitsturen, afwezigheid en cijfers/leervorderingen van hun kind. Als daar aanleiding toe is, nodigt de school de ouders/verzorgers uit om nadere afspraken te maken over het gedrag en de prestaties van de betreffende leerling. Initiatief van de ouders/verzorgers wordt ook op prijs gesteld. 

Medezeggenschapsraad  

De wijze waarop de medezeggenschap vorm wordt gegeven, vindt u in de bijlage met ‘Afspraken en regelingen in PSG-verband’.  

Leerlingenraad en leerlingenstatuut  

SG W.J. Bladergroen heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad komt regelmatig onder schooltijd bij elkaar. De leerlingenraad is de plek waar leerlingen op een officiële manier mee kunnen denken en praten over allerlei schoolse zaken. Leerlingen die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de leerlingenraad kunnen zich melden bij hun mentor. 

De PSG heeft een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd. Het leerlingenstatuut is vastgelegd in de schoolgids van de Purmerendse ScholenGroep. 

Gezonde schoolkantine 

De Gezonde kantine binnen onze school bewijst al jaren zijn waarde. De doelstelling van onze schoolkantine is dat we iedere dag onze leerlingen en medewerkers een gevarieerd aanbod van gezonde, verse en lekkere producten voorschotelen.  

Een andere doelstelling is dat onze leerlingen werkervaring kunnen opdoen. De kantine wordt gerund door leerlingen onder begeleiding van onze leermeester. Hierin worden zij persoonlijk begeleid door de leermeester en onze leerlingen van de Entree opleiding. De leerlingen die werkzaam zijn in de kantine bereiden en verkopen de producten aan hun medeleerlingen, docenten en overige medewerkers. Zo leren zij niet alleen wat gezond eten inhoudt, maar ook de beginselen van het samenwerken in teamverband, kassahandelingen en de verkoper-/klantrelatie. De derde doelstelling is bewustwording en ervaren dat gezond eten en bewegen, leuk, lekker en gezond is. De Gezonde schoolkantine beperkt zich niet alleen tot de kantine maar er is een wisselwerking met de lessen voeding, zorg en welzijn, plant en dier en gymnastiek.    

De kinderen leren waar hun eten van gemaakt is, wat voor effect het heeft op hun lichaam en wat het belang van sporten is in relatie tot hun gezondheid.   

De schoolkantine van SG W.J. Bladergroen is door het voedingscentrum gewaardeerd als een gezonde schoolkantine en krijgt hiervoor jaarlijks de Gouden schaal uitgereikt.   

Het aanbod in de schoolkantine bestaat voor minimaal 80% uit basisproducten uit de schijf van vijf. Zoals fruit, broodjes en salade. Maximaal 20% bestaat uit dag en week keuzes. SG W.J. Bladergroen heeft in het schooljaar 2023-2024 91% basisproducten in het assortiment.  

Het uitgangspunt van de nieuwe Richtlijnen Gezondere Kantines is dat de hele kantine ‘gezond’ uitstraalt. Dat betekent dat het erom gaat dat het aandeel betere- keuzeproducten een heel duidelijke hoofdrol heeft en het grootste deel van de ruimte in de kantine inneemt. Met een gezond eet- en drinkaanbod op school geef je de jongeren een duwtje in de goede richting. Zo kunnen ze leren dat gezond eten lekker is én de normaalste zaak van de wereld. En daar hebben ze voor de rest van hun leven profijt van. Door onze doorlopende leerlijn omtrent voeding kunnen we snel en voortijdig signaleren en indien nodig in samenwerking met ons zorgteam daarnaar handelen. 

Subsidie Jeugd Educatie Fonds

In schooljaar 2022-2023 zijn wij een van de scholen in Nederland die geselecteerd zijn voor het project: schoolmaaltijden van het Jeugd Educatie Fonds. Sinds augustus 2023 bieden wij in de pauzes en tijdens activiteiten dagelijks gratis fruit en eten en drinken aan voor onze leerlingen!

In Nederland groeit namelijk 1 op 9 kinderen op in armoede. Armoede belemmert de ontwikkeling van een kind en zorgt voor stress, lagere schoolprestaties, minder welbevinden, slechtere gezondheid en sociale uitsluiting als volwassene. Wij zijn dan ook ontzettend trots en dankbaar dat wij onze leerlingen op deze manier een extra (gezond) zetje in de juiste richting kunnen geven.

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam van onze school.

ICT-toepassing  

Op W.J. Bladergroen heeft iedereen een eigen laptop nodig. Deze kan zowel via school als zelfstandig worden aangeschaft. De PSG biedt via de Rent Company een laptop aan die maandelijks betaald kan worden zodat iedereen gebruik kan maken van onze digitale lesmethodes. Voor het gebruik van deze computers moeten de leerlingen inloggen met zowel een inlogcode als een wachtwoord. Nieuwe leerlingen ontvangen voor de start van het schooljaar een brief met de benodigde inloggegevens. In die brief wordt ook uitgelegd wat de spelregels zijn. Alle leerlingen en medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de Gedragscode Internet, e-mailen, internetgebruik die in de Schoolgids is opgenomen en is gepubliceerd op psg.nl  

Foto/filmopnames in de les  

Gedurende het schooljaar kunnen in onze klassen film- en/of foto-opnames gemaakt worden. Dit doen we in het kader van deskundigheidsbevordering van ons docententeam en onze leraren-in-opleiding of omdat leerlingen een bewijs nodig hebben voor hun bewijzenlijst (zoals bv. een portfolio of examendossier). Het film- en/of foto-opnames wordt alleen gebruikt om de kwaliteit van onze lessen te verbeteren. De film- en/of foto-opnames worden niet gebruikt om het functioneren van individuele leerlingen te bespreken. Natuurlijk wordt de wet- en regelgeving t.a.v. de AVG ook op onze school toegepast.  

Pasfoto’s  

Van de leerlingen worden pasfoto’s gemaakt ten behoeve van de administratie van de school.  

Gescheiden ouder(s)/verzorgers)/voogden  

De ouder/verzorger woonachtig op het postadres waar op de leerling staat ingeschreven is ons eerste aanspreekpunt. Deze ouder/verzorger staat in het leerlingvolgsysteem aangemeld als ouder/verzorger 1 en zal de digitale correspondentie ontvangen. Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers onderling afspraken maken over de ontvangen correspondentie en de aanwezigheid bij de MOL-gesprekken. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om ook ouder/verzorger 2 aan te melden voor de digitale correspondentie. Deze ouder/verzorger draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze wijzigingen aan te brengen via het ouderaccount. Ouder/verzorger 1 ontvangt de uitnodiging voor de MOL-gesprekken. Ouders/verzorgers dragen zelf verantwoordelijkheid om afspraken te maken over de aanwezigheid bij het gesprek. Indien het voor ouders/verzorgers niet mogelijk is om gezamenlijk deel te nemen, ontvangt de afwezige ouder/verzorger een schriftelijk verslag. De mentor zal hierover afspraken maken met de ouders/verzorgers. Vanuit de wet zijn wij genoodzaakt om enkel informatie te delen met gezaghebbenden. Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator. 

 

Overzicht medewerkers 

 

Schoolleiding: 

Directeur 

Mevr. N. Spanjerberg 

spgn@psg.nl 

0299 - 314920 

Teamleider VMBO

Mevr. Bouamrani 

bmf@psg.nl 

0299 - 314920 

Teamleider PRO 

Dhr. M. Meerhoff 

meh@psg.nl 

0299 - 314920 

Teamleider Ondersteuning & ISK 

Mevr. D. Meijer 

mrd@psg.nl 

0299 - 314920 

Teamleider ISK

Mevr. F. de Jager

jgrf@psg.nl

0299-314920

 

Jaarlaagcoördinatoren: 

Onderbouw VMBO 

Mevr. W. van Wissing 

wew@psg.nl 

0299 - 314920 

Bovenbouw VMBO 

Mevr. W. van Blokland 

bla@psg.nl 

0299 - 314920 

Onderbouw PRO 

Mevr. S. Doe 

dos@psg.nl 

0299 - 314920 

Bovenbouw PRO 

Mevr. M. Hoezee 

hzm@psg.nl 

0299 - 314920 

Onderbouw Pro 

Mevr. M. de Veer 

vrde@psg.nl 

0299 - 314920 

Isk 

Mevr. M. Stienen 

snm@psg.nl 

0299 - 314920 

 

Decaan: 

Decaan 

Mevr. D. van Twisk 

tws@psg.nl 

0299 - 314920 

 

Ondersteuning: 

Odersteuningscoördinatoren 

Mevr. K. Stiel (pro-VMBO) 

Mevr. L. Phiip (ISK) 

sti@psg.nl 

gnt@psg.nl 

0299 - 314920 

Leerlingcoördinatoren 

Mevr. Van Ruijven 

Mevr. Slotboom 

rvn@psg.nl 

stb@psg.nl 

0299 - 314920 

Maatschappelijk Werker 

Mevr. A. Schaap 

a.schaap@clup.nl 

0299 - 314920 

Kinder- en jeugdpsycholoog 

Mevr. S. van Vuure 

vuu@psg.nl 

0299 - 314920 

RT-coördinator 

Mevr. J. Fiselier 

fsl@psg.nl 

0299 - 314920 

remediërende leraar 

Mevr. J. Duinmeijer 

dmr@psg.nl 

0299 - 314920 

Vertrouwenspersoon 

Mevr. J. Droste 

dej@psg.nl 

0299 - 314920 

Vertrouwenspersoon 

Dhr. R. Wever 

wvr@psg.nl 

0299 - 314920 

Contactgegevens externen 

Inspectie van het Onderwijs: 
De contactinspecteur die verbonden is aan onze school is mevr. Sandra Beekhoven. 

Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 (iedere werkdag van 9.00 tot 16.30 uur bereikbaar) 
Brinnummer: 01EO6 
Vertrouwensinspecteur: 0900 111 3 111 (lokaal tarief) 

Medezeggenschapsraad: 
Deelmedezeggenschapsraad SG W.J. Bladergroen  
Postbus 890 
1440PX Purmerend 
Telefoon: 0299-314920 
Voorzitter: Dhr. Eric Bark 
Mailadres: bkc@psg.nl  

Jeugdarts op school:  
mevr. F. El Yakoubi 
Team Jeugd regio Waterland 
GGD Zaanstreek-Waterland 
Telefoon: 06 57546145 
Mailadres: felyakoubi@ggdzw.nl 
Internet: www.ggdzw.nl 
 
Politie: 
Aan onze school zijn de heer J. Zonneveld en mevrouw E. Sijtsema verbonden.  
Zij zijn te bereiken via 0900-8844 
Mailadres: jeugd.purmerend@politie.nl 

Samenwerkingsverband: 

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland 
Bezoekadres: Amperestraat 13a, 1446 TP Purmerend 
Telefoon: 0299-748023  
Mailadres: info@swvvowaterland.nl 
Internet: www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl