School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Ondersteuning

Algemeen  

SG W.J. Bladergroen (WJB) maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep (PSG) en is in samenspraak met het Samenwerkingsverband VO Waterland opgericht. Onze school is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.  
Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht. Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie. Ons motto is: Doen wat werkt! Onze missie is: Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. 

Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. De onderwijsbehoefte van leerlingen staat centraal, dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Daarbij gaat het onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen. Onze visie op het onderwijs sluit aan bij het beleidsplan van de Purmerendse ScholenGroep.  

Ondersteuningsteam  

Het ondersteuningsteam 

 • Ondersteuningscoördinatoren 
 • Kinder-jeugdpsycholoog (NIP) 
 • Schoolmaatschappelijkwerkers/Jeugdhulpverleners 
 • Onderwijsassistenten 
 • Leerlingcoördinator 
 • Remediërende leraar
 • Remedial Teacher- specialist 
 • Begeleider Passend Onderwijs vanuit Samenwerkingsverband VO-Waterland  

Ondersteuningscoördinator 
De ondersteuningscoördinator is de spil in de school ten aanzien van ondersteuning. Hij/zij is aanspreekpunt voor mentoren, ouders en externe partners. Hij/zij heeft een rol tijdens de intakeperiode, participeert in interne en externe overleggen, stuurt het ondersteuningsteam aan en beslist mee over niveaubepaling, schoolplaatsing of is verantwoordelijk voor de aanvragen van arrangementen en/of toelaatbaarheidsverklaringen.  

Kinder- Jeugdpsycholoog 
OP SG W.J. Bladergroen is twee dagen per week een kinder- jeugdpsycholoog aanwezig. Hij/zij participeert in multidisciplinair overleg, geeft trainingen in de school, neemt intelligentieonderzoeken af en heeft een breed scala aan hulpmiddelen om de hulpvraag van de leerling verder te inventariseren. Voor inzet van de Kinder- Jeugdpsycholoog is toestemming van ouder(s) en verzorgers een voorwaarde. Daarnaast werken wij volgens de landelijke meldcode.  

Schoolmaatschappelijk werk/Jeugdhulpverlener 
Op onze school hebben wij ervoor gekozen om de jeugdhulpverlener in te zetten vanaf de basisondersteuning. Zo geeft de jeugdhulpverlener trainingen aan alle eerste klasleerlingen op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid/welbevinden. Dit zorgt ervoor dat de jeugdhulpverlener een bekend gezicht is in de school en vanuit daar laagdrempelig ingezet kan worden waar dat nodig is. De individuele hulpvragen van de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) variëren van licht en kortdurend tot complex en langdurig. Voor inzet van de jeugdhulpverlener is toestemming van ouder(s) en verzorgers een voorwaarde. Daarnaast werken wij volgens de landelijke meldcode.  

Onderwijsassistenten 
Binnen onze school zijn meerdere onderwijsassistenten werkzaam. Ook zij vervullen een belangrijke rol ten aanzien van de directe begeleiding van onze leerlingen. Een goed voorbeeld daarvan is het opvanglokaal ‘de Breek’ binnen onze school. De Breek is een laagdrempelige voorziening binnen de school waar alle dagen een deskundige medewerker aanwezig is om leerlingen op te vangen die bijvoorbeeld behoefte hebben aan een time-out, uit de les verwijderd zijn of om diverse redenen weer op weg geholpen kunnen worden door persoonlijk contact.  

Leerlingcoördinator 

De leerlingcoördinator is het eerste aanspreekpunt ten aanzien van verzuim, uit de les gestuurde leerlingen, incidentafwikkeling en heeft een belangrijk rol ten aanzien van na het naleven van afspraken en regels binnen de school. De leerlingcoördinator maakt de verbinding tussen hetgeen er onder leerlingen speelt en het pedagogisch handelen van het team door dit samen te brengen in bijvoorbeeld de leerlingbespreking.  

Remedial Teaching 
In de klas kiezen we ervoor om leerlingen extra Nederlands, rekenen en wiskunde aan te bieden. Alle methodes zijn zorgvuldig geselecteerd en worden gedifferentieerd aangeboden. Daarnaast is er ook een individueel en/of groepsgericht aanbod door onze Remedial Teacher.  Gezien alle leerlingen op onze school te maken hebben met leerachterstanden die doorgaans opgebouwd zijn in de basisschoolperiode van de leerling, is het volledig wegwerken van deze leerachterstanden in vele gevallen niet haalbaar. Daarom kijken we naar de leerlingen die tijdens hun schoolperiode op SG W.J. Bladergroen belemmerd worden in hun ontwikkelproces en bieden daar individuele of groepsgerichte extra ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning wordt procesmatig ingezet met SMART geformuleerde doelen in cyclic van acht weken. Het RT-plan en de verslaglegging van de contactmomenten worden vastgesteld in het leerlingvolgsysteem van de school en is een onderdeel in het Onderwijs Ontwikkelplan (OPP) van uw kind. Voor meer informatie, zie document: RT beleid op SG W.J. Bladergroen.  

Begeleider Passend Onderwijs  
Met de komst van Passend Onderwijs hebben we afscheid genomen van de zogenoemde ‘rugzakleerlingen’ en de daarbij horende ambulant begeleiders. Op SG W.J. Bladergroen hebben we op dit moment twee Begeleiders Passend Onderwijs (BPO-ers). Inzet van de BPO-er kan voortkomen uit een eerder traject op de basisschool (de begeleiding kan dan worden voorgezet), uit gegevens vanuit de intake of naar aanleiding van een besluit in het Intern Zorgteam. De BPO-ers zijn veelzijdig en flexibel inzetbaar waardoor we mogelijkheden hebben voor kort en langdurige, intensieve maar ook minder intensieve begeleidingstrajecten. Voordat de BPO-er aan de slag kan wordt er eerst gezamenlijk met leerling, ouders, mentor en BPO-er een plan gemaakt. 

Voor meer informatie betreffende de ondersteuningsstructuur op SG W.J. Bladergroen zie het document ondersteuningsprofiel op de website. 

Toelating  

Leerlingen van SG W.J. Bladergroen hebben recht op een plaatsing d.m.v. een extra bekostiging bovenop de reguliere gelden. Alle leerlingen op het VMBO hebben recht op Leerweg- Ondersteunend onderwijs vanwege leerachterstanden, sociaal-emotionele problematiek of een combinatie daarvan. Op het praktijkonderwijs hebben de leerlingen een TLV; een Toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs, altijd op basis van leerachterstanden en soms in combinatie met sociaal-emotionele problematiek. Er zijn ook leerlingen die geen recht hebben op een LWOO toewijzing (VMBO), een TLV (PRO) of de nieuwkomersbekostiging, zij hebben hun plek op Bladergroen gekregen doordat er een arrangement is toegekend door het samenwerkingsverband VO Waterland. Er zijn verschillende soorten arrangementen, lichte en zware. Een aantal leerlingen krijgen extra ondersteuning van een Begeleider Passend Onderwijs, dit wordt vanuit het arrangement bekostigd. De plaatsing van deze leerlingen worden regelmatig geëvalueerd in het Intern Zorgteam en worden besproken worden met de mentor en ouders.  

Pestprotocol  

Pesten is schadelijk voor kinderen, voor zowel slachtoffers als voor de pesters. SG W.J. Bladergroen heeft een pestprotocol, deze staat op de website. Dit pestprotocol is erop gericht op het voorkomen en doen stoppen van pesten.   

Verzuim  

Te laat komen/ongeoorloofd verzuim 

Veelvuldig te laat komen of ongeoorloofd verzuim is onacceptabel. Het verstoort het onderwijsleerproces van alle leerlingen. Als ouder(s)/verzorger(s) heeft u hierin een belangrijke rol.   

SMS-alert 

Als ouder/verzorger kunt u gebruik maken van het SMS-alert, u krijgt dan een SMS- bericht wanneer uw kind ongeoorloofd absent of te laat is gemeld in Magister (let op! u dient dit zelf aan te vinken via het ouder-account). 

 
Regels m.b.t. te laat komen en ongeoorloofd verzuim: 

 • Als een leerling te laat komt in de les haalt de leerling een briefje bij de loge. De leerling meldt zich de eerst volgende schooldag om 08:00 uur in de loge. 
 • Als een leerling vijf keer te laat/ongeoorloofd verzuim heeft neemt de mentor contact op met ouders/verzorgers. 
 • Na acht keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een brief gestuurd naar de ouders/verzorgers en worden er gezamenlijk afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. 
 • Bij twaalf keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een preventieve melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Leerplicht zal vervolgens op school komen om met de desbetreffende leerling te praten.  
 • Bij twintig keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een tweede melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en volgt er vanuit leerplicht een maatregel, bv. een HALT-straf. 
 • Indien er alsnog geen verbetering optreedt worden de ouders/verzorgers en de leerling voor een gesprek uitgenodigd om over de verdere toekomst op SG W.J. Bladergroen te praten. Daarnaast volgt er bij dertig keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim een maatregel vanuit leerplicht. 

Leerplicht werkt volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Voor scholen is er een MAS folder beschikbaar.  

Ziekteverzuim  
 • Bij 80 uur ziekteverzuim wordt de leerling, via de ondersteuning coördinator  aangemeld bij de jeugdarts. De mentor informeert ouders/verzorgers over deze melding en dat zij een brief ontvangen van de jeugdarts. 
 • Indien ouders de afspraken bij de jeugdarts niet nakomen, wordt er melding gedaan bij leerplicht. 
 • Leerplicht neemt na melding contact op met de ondersteuning coördinator en start onderzoek.  

Voor meer informatie m.b.t. het verzuim, verwijzen wij u naar de bijlage; verzuimprotocol 2023-2024  

Langdurig verzuim 
Op SG W.J. Bladergroen streven wij ernaar we naar een zo hoog mogelijke aanwezigheid van alle leerlingen. Wij realiseren ons dat dit niet voor iedere leerling even makkelijk is. Zeker voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeftes kan het zijn dat naar school gaan een grote drempel vormt. Indien uw kind langer dan 4 weken geen onderwijs volgt op school, registeren wij dit als ‘langdurig relatief verzuimer’. Op dat moment zal er vanuit de ondersteuning coördinator initiatief worden genomen tot een gesprek met de leerling, ouders en eventuele betrokken externen.

In dit gesprek worden er afspraken gemaakt over:

 • De belastbaarheid van de leerling 
 • Het maken van school/huiswerk thuis 
 • Input vanuit betrokken hulpverlening (indien aanwezig) 
 • Plan van aanpak terugkeer naar school 

 Om de voortgang te monitoren zal dit gesprek gemiddeld iedere 6 weken plaatsvinden. Waar nodig wordt het plan aangepast. Terugkeer naar school is altijd het doel. In uitzonderlijke gevallen lukt het de leerling niet om terug te keren omdat bijvoorbeeld een hulpverleningstraject voorliggend is of de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften. In overleg met leerplicht kan er gekozen worden voor een  tijdelijke vrijstelling/ontheffing van onderwijs of kan er worden gekozen voor een overstap richting het Voortgezet Speciaal Onderwijs.  

Thuiszittersaanpak - Samenwerkingsverband VO Waterland  

Op 13 juni 2016 hebben het Ministerie van OC&W, Ministerie van VWS, Ministerie van V&J, de PO raad, de VO raad en de VNG gezamenlijk een thuiszitterspact ondertekend. Men sprak de ambitie uit dat vanaf 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. De regio Waterland wil zich verbinden aan deze ambitie met concrete doelstellingen en resultaten. In het OOGO van februari 2017 zijn de gemeente- en schoolbesturen overeengekomen dat de regio Waterland hiervoor een document uitwerkt wat leidt tot gezamenlijke afspraken voor een sluitende thuiszittersaanpak. Deze aanpak vindt u op de website: samenwerkingsverbandvowaterland.nl/thuiszittersaanpak 

Leerplicht 

Op SG W.J. Bladergroen proberen wij altijd af te stemmen wat er speelt in de leefwereld van onze leerlingen. Hierdoor lukt het ons vrij snel om in te springen waar en wanneer dat nodig is. Als we zien dat leerlingen door omstandigheden (bijv. door de thuissituatie, op straat etc.) niet in staat zijn (volledig) naar school te komen, werken we samen met onze ketenpartners. Dat is altijd de leerplichtambtenaar van de Gemeente waar de leerling woon achtend is en verschillende hulpverlenende instanties/zorgaanbieders. Door samen met leerling, ouder(s)/verzorgers en deze externe partners, vanuit een plan te werken zorgen voor een goed en stevig fundament om verder op te bouwen. 
 

GGD 

Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Zaanstreek-Waterland doet bij leerlingen op het voortgezet onderwijs twee gezondheidsonderzoeken. De GGD spreekt met de school af wanneer dit plaatsvindt. De medewerkers van Jeugdgezondheidszorg kijken naar de lichamelijk, geestelijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. En hebben daarbij oog voor de ontwikkelbehoeften van jongeren. Als er problemen zijn op school, in de klas of ergens anders denken ze graag mee om deze problemen vroeg aan te pakken. Zodat het niet verder uit de hand loopt en soms zelfs verwijzing naar specialistische zorg nodig is. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts kijken naar de gezondheid en de omgeving van het kind. Soms ligt de oorzaak van het probleem heel ergens anders dan eerder verwacht. Bijvoorbeeld gehoorprobleem, slaapprobleem, pesten, onrustige thuissituatie, pubergedrag, enzovoort. Met kleine aanpassingen, begeleiding van onze jeugdverpleegkundige, pedagoge of een groepscursus kunnen we er samen voor zorgen dat de problematiek al in een vroeg stadium verbetert. 

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistent  

Elke school heeft een eigen jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistent. U kunt hen altijd om advies vragen. Voor uw school PSG loc. SG W.J. Bladergroen kunt u terecht bij:  

 • Jeugdarts: Mevrouw F. El Yacoubi 
 • Jeugdverpleegkundige: Mevrouw A. Heilig 
 • Doktersassistent: Mevrouw S. Stadt
Preventief gezondheidsonderzoek klas 1 en 3  

Alle leerlingen van klas 1 en klas 3 krijgen een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek. Ze vullen op school de digitale vragenlijst 'Zeg jij het maar' in. Deze vragenlijst gaat onder andere over de geestelijke en lichamelijke gezondheid en manier van leven van de leerling. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de leerling informatie over de onderwerpen in de vragenlijst. Daarnaast weegt en meet de doktersassistent hen met kleren aan. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan een leerling een uitnodiging krijgen voor een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Dit is meestal tijdens schooltijd en op school of op een locatie van de GGD. Dan bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de antwoorden op de vragenlijst. En maakt een inschatting van de zorgbehoefte die er kan zijn. Bij grote zorgen vanuit de vragenlijst, neemt de GGD zo snel mogelijk telefonisch contact op met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).  
Als dat nodig is, krijgt de leerling een verwijzing naar passende zorg. De leerling kan zich tijdens het gesprek ook opgeven voor workshops, cursussen of praatgroepen die de GGD organiseert. 

Onderzoek op indicatie 

De ondersteuningscoordinatoren onderhouden een contact met de GGD (jeugdarts/jeugdverpleegkundige). Maar ook ouders/verzorgers die zorgen of vragen hebben, kunnen altijd contact opnemen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, pedagogisch adviseur of logopedist voor overleg of onderzoek van een leerling via onderstaande contactgegevens. 

Contact opnemen 

 • E-mail: jgz@ggdzw.nl (vermeld dan naam van het kind kind, geboortedatum en de naam van de school). 
 • Telefoon: 0299-74 80 04 (regio Waterland) of 075-651 83 40 (Zaanstreek). 
 • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.  

Voor vragen over opvoeding kunnen ouders ook chatten met een jeugdverpleegkundige op  
www.Ouderchat.nl (maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 17.00 uur. Maandag, dinsdag en donderdag tot 20.30 uur). Ze kunnen hun vragen ook per e-mail stellen aan opvoedvragen@ggdzw.nl. 

Meer informatie  
Op de websites van de GGD en van het Centrum Jeugd en Gezin/Centrum Jong kunt u informatie vinden over allerlei onderwerpen die te maken hebben met opgroeien en opvoeden.  
Voor informatie over cursussen en themabijeenkomsten kunt u terecht op de website van het Cursusbureau. Jongeren kunnen op www.jouwggd.nl een antwoord op vragen vinden over hun lichaam, gevoel of dingen waar ze liever niet thuis over praten.