School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Ons onderwijs

Toelating 

Op SG W.J. Bladergroen worden leerlingen toegelaten met een zogeheten indicatie/aanwijzing. Het kan gaan om een aanwijzing voor Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo); in dat geval kan een leerling geplaatst worden op de afdeling VMBO. Ook de leerlingen die niet direct in aanmerking komen voor het LWOO, maar die wel gebaat zijn bij de setting op SG W.J. Bladergroen, kunnen d.m.v. een arrangementaanvraag bij het samenwerkingsverband VO-Loket Waterland (SWV) in aanmerking komen voor plaatsing op onze school. 

Het kan ook zijn dat een leerling een advies heeft voor Praktijkonderwijs. In dat geval kan hij of zij geplaatst worden op het Praktijkonderwijs indien de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Praktijkonderwijs is afgegeven door het VO-loket van het SWV. Een TLV voor het Praktijkonderwijs komt tot stand door het afnemen van een test in combinatie met een advies van de basisschool. 

Voor de internationale Schakelklas (ISK) kunnen het hele jaar kinderen worden aangemeld en er zijn vijf vaste momenten waarin de nieuwe leerlingen kunnen starten. De voorwaarden voor toelating tot de Internationale Schakelklas leest u verderop in de jaargids onder het kopje ISK. 

 Vanaf de invoering van Passend Onderwijs worden er tevens door het SWV-onderwijsarrangementen toegekend aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Meer informatie hierover kunt u vinden in het hoofdstuk; Ondersteuning.   

Onderwijstijd 

Elke school dient zich te houden aan de vastgestelde uren norm voor onderwijs. Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs en dat noemen we onderwijstijd. Daarom heeft de Rijksoverheid de hoeveelheid uren vastgesteld.  
Een leerling op het VMBO moet 3.700 uren onderwijs hebben in 4 jaar.  
Een leerling op het PRO moet 1.000 uren onderwijs hebben per leerjaar.  
Een leerling op de ISK valt onder de leerlijn waarin hij/ zij is ingedeeld. 

Dagennorm voortgezet onderwijs 
Ook is er een dagennorm. Dat betekent dat de school minstens 189 dagen onderwijs dient te geven. De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is. 

Vrije dagen voortgezet onderwijs 
De school kent een aantal schoolvrije dagen waaronder de zaterdagen en zondagen. Daarnaast zijn er per schooljaar maximaal 71 andere schoolvrije dagen: 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 12 roostervrije dagen. 

Openingstijden 
De school is geopend van 08.15 uur tot 16.15 uur voor les doeleinden. In de pauzes worden de leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1 en 2) en ISK-leerlingen t/m 15 jaar, geacht op het schoolplein te blijven. 

Het ontwikkelingsperspectief 

 Op SG W.J. Bladergroen staat het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen centraal. Het ontwikkelingsperspectief is een individueel plan waarin de ontwikkeling van de leerling wordt omschreven. Het bespreken van het OPP staat centraal tijdens de MOL-gesprekken. Bij het startgesprek worden er gezamenlijk doelen gevormd en tijdens een (tussen) evaluatiegesprek worden uitkomsten besproken. Vakdocenten en mentoren werken samen met de leerlingen aan het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). Op het praktijkonderwijs is het OPP een onderdeel in de leeromgeving Profijt. Bij het VMBO en ISK bevindt het OPP zich in Magister. Om het OPP actief en levend te houden, is het van belang dat u als ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte bent van de inhoud van het document en hierover in gesprek gaat thuis.  De samenwerking met thuis is een belangrijke basis voor ons onderwijs. 

Mol-gesprekken 

Gedurende het schooljaar voeren mentoren gesprekken over de voortgang van de leerling samen met ouders/verzorgers en de leerling. Deze gesprekken worden:  

Mentor 

Ouder 

Leerling 

MOL- gesprekken genoemd.