School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Verklaring van afkortingen

AVO vakken Algemeen Vormend Onderwijs (vakken Nederlands, Engels, rekenen, Mens en Maatschappij, themalessen, omgangskunde)
BBL Basisberoepsgerichte leerweg
BEVO Beeldende Vorming
DLE Didactische Leeftijds Equivalenten (beheersingsniveau van de schoolvaardigheid en de onderwijsmaand dat gemiddeld genomen overeenkomt met het beheersingsniveau)
Entree Entree opleiding MBO diploma, de Entree opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een
mbo-2-opleiding.
GL Gemengde Leerweg
IS Interne Stage
IOP Individueel Ontwikkelingsplan
ISK Internationale Schakelklas
KBL Kaderberoepsgerichte leerweg
LO lichamelijke op voeding
LOB Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
LWOO LeerWegOndersteunend Onderwijs
LWP Leerling werkplek
LWV Landelijk Werkverband (Praktijkonderwijs)
M&M Mens en Maatschappij (Leergebied geschiedenis, aardrijkskunde en economie)
M&O Mens en Omgeving (leergebied biologie en verzorging)
MR Medezeggenschapsraad
NT-2 Nederlands als 2e taal
OA Onderwijsassistent
OPP Ontwikkelingsperspectief
ORGB Organisatie in Balans (examenbureau voor het Entree diploma)
PO Primair onderwijs
PMR Medezeggenschapsraad, Personeelsgeleding
PRO Praktijkonderwijs
ProZo Praktijkonderwijs Zelfonderzoek
PSO Praktische Sector Oriëntatie
SOVA Sociale Vaardigheden
TL Theoretische Leerweg
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMR Vestigingsmedezeggenschapsraad