School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Praktijkonderwijs

Inhoudelijk  

Het Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige deelname aan de maatschappij. We werken samen met onze leerlingen aan een loopbaan voor het leven, waarin zelfstandig wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding, burgerschap en een plaats op de arbeidsmarkt centraal staan. Daarom kijken we als eerste naar wat een leerling kan en wil. Samen werken we toe naar een passende werkomgeving of vervolgopleiding. 

In ons onderwijsconcept leren wij onze leerlingen om zelf keuzes te maken en zelfverantwoordelijkheid te nemen. Het Praktijkonderwijs is voor sommige leerlingen eindonderwijs. Na vier of vijf jaar kan een leerling het Praktijkonderwijs afronden met een diploma Praktijkonderwijs. Een groot deel van deze leerlingen stroomt door naar onze interne Entreeopleiding. Dit traject kan 1 of 2 jaar beslaan. Gedurende de schoolloopbaan is er soms ook gelegenheid tot het behalen van een branche-certificaat, VCA-diploma of heftruckcertificaat, afhankelijk van sectorkeuze.  

Kenmerken van Praktijkonderwijs: 
 
 • Uitdagend onderwijs; 
 • Leren door te doen; 
 • arbeidsvaardigheden ontwikkelen via stages in de praktijk; 
 • competentiegericht leren; 
 • vergroting van welzijn van de leerlingen op school en in de maatschappij; 
 • vergroting van de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt; 
 • intensieve contacten met ouders/verzorgers; 
 • veiligheid en geborgenheid in de school hebben veel aandacht; 
 • Het ondersteuningsteam helpt waar nodig mentoren en docenten.  
Opbouw van het praktijkonderwijs 

In het Praktijkonderwijs kunnen we verschillende fases onderscheiden: 

Onderbouw: leerjaar 1 en 2 

De onderbouw wordt gekenmerkt door een eerste oriëntatie op de vijf verschillende sectoren, namelijk horeca, plant en dier, handel en verkoop, zorg en welzijn. En een onderwijsaanbod dat gericht is op algemene praktische vaardigheden (zelfredzaamheid). Leerlingen maken kennis met interne stages en groepsstages.  

Bovenbouw: leerjaar 3 

De leerling kiest voor een mogelijke beroepssector. Er vindt een verdere oriëntatie plaats op persoonlijke interesse, capaciteiten en inzet van de leerling. Leerlingen maken ook kennis met beroepsvaardigheden door individuele stages en branchecertificaten. 

Het doel van het derde leerjaar is: 

 • oriënteren op een beroepssector; 
 • ontwikkelen van algemene arbeidscompetenties; 
 • ontwikkelen van de sociale competenties en zelfredzaamheid van de leerling; 
 • ontwikkelen van stagevaardigheden; 
 • aanbieden van algemeen vormend onderwijs. 

Bovenbouw: leerjaar 4 en/of 5 

Leerlingen kiezen hun definitieve sector en gaan twee dagen in de week naar een stageadres. De stages vinden plaats in het vakgebied waar de competenties en interesses van de leerling liggen. De leerling wordt gericht begeleid op het verwerven van een arbeidsplaats en het behouden daarvan. Het leren van sociale vaardigheden vormt een essentieel onderdeel hierbij. Aan het eind van de bovenbouw ronden de leerlingen de praktijkschool af met een diploma voor Praktijkonderwijs.  

Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs. Voor leerlingen die daar de motivatie en de capaciteiten voor hebben, kan er op SG W.J. Bladergroen aansluitend op het Praktijkonderwijs een Entree-opleiding (MBO1) worden gevolgd. Deze opleiding wordt in samenwerking met een erkend examenbureau verzorgd. Dit traject kan afgesloten worden met een Entree-diploma. 

Huiswerk 

In alle leerjaren is huiswerk een onderdeel van het schoolprogramma. Leerlingen leren om te plannen en te organiseren. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van huiswerk maken om het niveau van taal en rekenen te verbeteren. Ouders/verzorgers kunnen hieraan bijdragen door hun kind hierbij te steunen. Op het Praktijkonderwijs proberen wij het huiswerk zoveel mogelijk in digitale vorm aan te bieden. 

Overgang, toetsen en examen regelement 

In het Praktijkonderwijs staat de loopbaan van de leerling centraal. We streven naar onderwijs op maat. Een leerling kan soms langer over een onder- of bovenbouw doen. Op het praktijkonderwijs meten we de voortgang van een leerling aan de hand van de JIJ- toetsen. Deze meten de voortgang op het gebied van Nederlands en Rekenen ten opzichte van de referentieniveaus. 

Entree opleiding (MBO niveau 1) 

Bladergroen biedt in samenwerking met ORGB (een sociaal opleidingsinstituut) de opleiding Entree aan. Binnen deze opleiding zijn er negen profielen. Het profiel waarvoor de leerling kiest moet passen bij de stage BPV  

 • 25741 assistent dienstverlening (heet geen dienstverlening en zorg meer) 
 • 25742 assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 
 • 25743 assistent logistiek 
 • 25744 assistent metaal- elektro- en installatietechniek 
 • 25745 assistent mobiliteitsbranche 
 • 25746 assistent plant dier of groene leefomgeving 
 • 25747 assistent procestechniek 
 • 25748 assistent verkoop/retail 
 • 25740 assistent bouwen, wonen en onderhoud  

Wat moet de leerling (deelnemer) ervoor doen? 

Je volgt theorie- en praktijklessen via school. Zo ontwikkel je praktische vaardigheden in je werkomgeving. Naast de praktische leervakken is er aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook voor rekenen, LB (Loopbaan en Burgerschap) en een keuzedeel. Ook stel je een portfolio samen waaruit blijkt welke vaardigheden en kennis je je eigen hebt gemaakt tijdens de opleiding. 

 • Stage 
 • Diploma 

 Beroepspraktijkvorming 

In deze Entree opleiding ga je minimaal 16 uur per week stagelopen bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast ga je drie dagen per week naar school, om je theorielessen te volgen. In de opleiding dien je minimaal 640 praktijkuren per opleidingsjaar te maken en ga je 360 uur naar school voor je theorielessen. 

 
Examen 

Het examen bestaat uit verschillende onderdelen: 

 • een afgerond portfolio; 
 • examen rekenen en Nederlands; 
 • voldoende beoordeling voor stage/BPV; 
 • Proeve van Bekwaamheid.  

In januari wordt een Bindend Studieadvies gegeven. 

Het OPP op het praktijkonderwijs 

Bij toelating tot het Praktijkonderwijs stelt de school op basis van de onderzoeksgegevens en de informatie van de vorige school het voorlopige Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Het OPP leidt tot een uitstroomperspectief. Dit kan zijn: leren (niveau 2), leren/werken (niveau 1), werken of anders. Binnen zes weken na de start van het schooljaar bespreken school, leerling en ouders/verzorgers het voorstel en komen tot gezamenlijke vaststelling. Het OPP met uitstroomperspectief wordt geëvalueerd tijdens de MOL-gesprekken (Mentor - Ouder/verzorger - Leerling)  

Profijt: Digitale leer-, werk- en volgsysteem  

Profijt is de digitale leeromgeving van het Praktijkonderwijs. In deze digitale leeromgeving staat ook het IOP van de leerlingen. Leerlingen ontvangen hun leeropdrachten van de docenten, ze kunnen bij de opdrachten bewijzen plaatsen. De opdrachten worden door leerlingen en docenten gewaardeerd en vervolgens afgerond. Afgeronde opdrachten worden geplaatst in het IOP/portfolio.   

Stage/beroepspraktijkvorming  

De leerlingen uit leerjaar twee starten aan het begin van het schooljaar met de interne stage en eindigen met de groepsstages. Zij zijn hier tot het einde van het schooljaar wekelijks vier lesuren (in totaal drie uur) aanwezig. Het doel is om de leerlingen praktische vaardigheden aan te leren. Het gaat hier om vaardigheden die je moet beheersen als je zelfstandig gaat wonen. Daarnaast is het doel van de interne stage en de groepsstages om de leerlingen werknemersvaardigheden aan te leren, zoals op tijd komen, beleefd zijn en opdrachten kunnen uitvoeren. Deze vaardigheden zijn van groot belang als de leerlingen extern stage gaan lopen.   

De leerlingen uit leerjaar drie starten aan het begin van het schooljaar met de externe stage. Zij starten met de beroepsoriënterende stages waar zij één dag per week naartoe gaan. De insteek is dat de leerlingen bij drie verschillende bedrijven gaan stagelopen zodat zij zoveel mogelijk werkervaring opdoen. Daarnaast draagt dit bij aan de beroepsoriëntatie.   

De leerlingen van de bovenbouw (leerjaar vier/vijf) starten aan het begin van het schooljaar met de externe stage. Zij lopen twee dagen per week stage. De insteek is dat de leerlingen gedurende het hele schooljaar bij één bedrijf stagelopen.  

De leerlingen stromen veelal door naar de entree-opleiding die wij op school aanbieden. Er zijn echter ook elk jaar leerlingen die aan het werk gaan of zich bij een andere school aanmelden. Tevens is het mogelijk dat de leerlingen naar dagbesteding uitstromen.   

De leerlingen van de entree starten aan het begin van het schooljaar met de externe stage. Zij lopen twee á drie dagen per week stage. De insteek is dat de leerlingen gedurende het hele schooljaar bij één bedrijf stagelopen.   
De leerlingen stromen na dit schooljaar met name uit naar werk of een niveau 2 opleiding. Wij willen de leerlingen met zoveel mogelijk kennis en kunde laten uitstromen. Daarom bieden wij extra onderdelen aan, zoals het halen van een VCA of een heftruckcertificaat. 

Diploma Praktijkonderwijs  

Aan het diploma Praktijkonderwijs worden eisen gesteld, waardoor het zowel voor de leerling als de omgeving waarde krijgt en maatschappelijk relevant is. De volgende doelen moeten behaald zijn op aan het examen deel te nemen: 

 1. Er dienen bewijzen/certificaten op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap te worden behaald. 
 2. Er is een aantoonbare cognitieve ontwikkeling op het gebied van Nederlandse taal en rekenen. 
 3. Er is tenminste één stage met voldoende beoordeling afgerond. 
 4. Er is voldoende deelname aan het onderwijsproces geweest; een minimale aanwezigheid van 80% bij de verschillende onderdelen (bijvoorbeeld bij te behalen bewijzen, bij stages).   
Leerlingen die 18 jaar worden  

Leerlingen die in de loop van het schooljaar 18 jaar worden 

De leerlingen die 18 jaar worden gedurende het schooljaar dienen een aantal zaken rekening te houden: 

 • De kinderbijslag stopt aan het eind van het kwartaal waarin je 18 jaar wordt; 
 • Na je 18e heb je recht op scholierenbijdrage (let op: dit is geen studiefinanciering zoals die geldt voor het MBO); 
 • De schoollierenbijdrage vraag je aan bij DUO met een formulier of met je DigiD. Je huidige school is dan WJ. Bladergroen Praktijk; 
 • De aanvraag kan je 3 maanden voor je 18e doen; 
 • Je moet een zorgverzekering afsluiten; 
 • Je kan een zorgtoeslag aanvragen bij de belastingdienst ook met je DigiD.   
Europees Sociaal Fonds (ESF) 

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) voor het schooljaar 2023-2024 en de jaren erna weer kan rekenen op ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding van leerlingen. 

SG W.J. Bladergroen investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsintegratie van de eigen leerlingen vanaf het tweede leerjaar. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt blijvend te verbeteren met passende praktijkvakken, brancheopleidingen en intensieve stagebegeleiding