School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Internationale schakelklas

Inhoudelijk  

Gedurende het hele jaar kunnen kinderen van twaalf tot achttien jaar instromen in de Internationale schakelklas. Bij ons op school zitten kinderen die uit de hele wereld komen en niet of nauwelijks Nederlands spreken. Na de intake proberen wij leerlingen zo snel mogelijk te plaatsen. 

Een intensief aanbod van Nederlands als tweede taal (NT2) en rekenen/ wiskunde krijgen met name veel aandacht in ons programma. Samen met de docenten werken we aan het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). De samenwerking met het thuisfront is daarbij een belangrijke basis voor goed onderwijs. Voor iedere leerling wordt bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. 

 Daarbij wordt gekeken naar: 

  • de leeftijd; 
  • het leertempo; 
  • de intelligentie; 
  • of een leerling al eerder naar school is geweest in Nederland; 
  • het aantal jaren onderwijs in het land van herkomst.  

Leerlingen kunnen maximaal twee jaar vanaf de aankomstdatum in Nederland in een ISK onderwijs volgen. Het kost de ene leerling meer tijd dan de ander onder andere door de vooropleiding in eigen land, de persoonlijke omstandigheden en de intelligentie. Door de diverse achtergronden van de leerlingen is het noodzakelijk om zoveel mogelijk lessen op maat te verzorgen. 

Gedurende het hele schooljaar kunnen leerlingen overgeplaatst worden naar een andere groep/ niveau in een andere ISK klas. 

Lesrooster, vakken en leerlijnen 

Het vak Nederlands is het belangrijkste onderdeel van het onderwijsprogramma. In verschillende lesonderdelen wordt veel aandacht besteed aan de vier hoofdvaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Lin (leven in Nederland) inclusief de waarden en normen, komen hierbij ook aan bod. 

Wiskunde/Rekenen, Engels, Lichamelijk opvoeding en Beeldende vorming zijn o.a. de vakken die het lesprogramma compleet maken. Elke leerling doorloopt een eigen individuele leerlijn met bijbehorende lesmateriaal voor de diverse vakken.  

Stage 

Binnen het ISK hebben we een p-route. De p-route is bedoeld voor leerlingen die meer praktisch willen en kunnen leren.  

De leerlingen starten het schooljaar met de interne stage. Zij zijn hier tot het einde van het schooljaar wekelijks vier lesuren (in totaal drie uur) aanwezig. Het doel is om de leerlingen praktische vaardigheden aan te leren. Daarnaast is het doel van de interne stage om de leerlingen werknemersvaardigheden aan te leren, zoals op tijd komen, beleefd zijn en opdrachten kunnen uitvoeren. Deze vaardigheden zijn van groot belang als de leerlingen extern stage gaan lopen.  

Magister 

Magister is niet alleen bedoeld voor het bekijken van het rooster of het zien welke cijfers zijn behaald. Ouders kunnen ook het verzuim van hun kind bekijken/volgen en zien wat het huiswerk is. Magister wordt ook gebruikt om bepaalde opdrachten op te geven. Deze opdrachten kunnen thuis gemaakt worden en via Magister weer ingeleverd worden.  

Toetsing en overgang  

De leerlingen maken gedurende het schooljaar diverse toetsen. Het gaat hier om leerstofafhankelijke toetsen, die gekoppeld zijn aan de lesmethodes en toetsen die los staan van de stof om de algehele voortgang te meten, de jij- toetsen. Eind januari en vlak voor de zomervakantie volgt hiervan een overzicht in de vorm van een rapport. Verder kan ook een intelligentieonderzoek tot het toetsenpakket behoren. Aan de hand van de uitslagen van alle toetsen en een gedegen advies van de leraren en het zorgteam wordt bepaald naar welk type onderwijs een leerling uit kan stromen.  

Het mentorsysteem  

Minimaal twee keer per jaar worden de ouders/verzorgers op school uitgenodigd voor een MOL-gesprek (Mentor-Ouder/verzorger-Leerling) om te praten over de vorderingen, het huiswerk, het gedrag, het OPP etc. van hun kind/pupil. Tijdens de uitstroomperiode bespreekt de mentor met de ouders/verzorgers de passende schoolkeuze na de ISK.  

Door- en uitstroom  

Het belangrijkste doel voor de meeste leerlingen is een goede basis krijgen waarmee ze zo snel mogelijk kunnen doorstromen. De nadruk ligt op het verwerven van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving om zodoende de leerling voor te bereiden. Het soort vervolgonderwijs hangt af van de capaciteiten en interesses van de leerlingen evenals van de leeftijd. ISK-ers stromen door naar het voortgezet onderwijs, of als zij al wat ouder zijn, naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Binnen het voortgezet onderwijs komen alle niveaus in aanmerking, van praktijkschool, VMBO of HAVO tot VWO. Een enkele leerling stroomt uit naar het schakeltraject van een HBO- of universitaire opleiding.