School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Algemene informatie


Betrokkenheid van ouders en verzorgers

Een leerling heeft een betere kans om de school met succes te doorlopen als er een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school bestaat. Op SG W.J. Bladergroen wordt er dan ook veel waarde aan gehecht om ouders/verzorgers goed te informeren. Dat geldt natuurlijk bovenal voor de vorderingen van de studie. Tenminste 2 keer per jaar worden gesprekken gevoerd met ouders, leerling en school onder schooltijd.

Daarnaast worden ouders/verzorgers ook op de hoogte gebracht van veelvuldig te laat komen, spijbelen of uit de klas verwijderd zijn. Als daar aanleiding toe is, nodigt de school de ouders/verzorgers uit om nadere afspraken te maken over het gedrag en de prestaties van de betreffende leerling. Initiatief van de ouders/verzorgers wordt ook op prijs gesteld.

Ouders en leerlingen hebben een inlogcode voor Magister en/of Profijt. Zo kunnen zij de leervorderingen en het verzuim van hun kind dagelijks volgen. Als dat nodig is kan dit tijdig met de mentor besproken worden.


Jaaragenda/informatiebrieven

De jaaragenda is te vinden op onze website bladergroen.psg.nl en op mijnschool.psg.nl. Dit document kan gedurende het schooljaar aangevuld worden.

De informatiebrieven (van bv. een informatieavond) worden digitaal verzonden. Het is hiervoor belangrijk dat de e-mailadressen van de ouders bij de school bekend zijn (u kunt zelf wijzigingen aanbrengen via het ouderaccount van Magister).


Ouderraad

Om de school goed te kunnen laten functioneren is de betrokkenheid van de ouders onmisbaar. Behalve meedenken met het onderwijs op school, excursies en culturele agenda is ook directe hulp nodig bij voorlichtingsavonden, open huis en culturele activiteiten. SG W.J. Bladergroen heeft een ouderraad. De school roept ouders/verzorgers op, via de mail of ouderavonden, om zich bij de teamleider aan te melden als lid van de ouderraad. Zij kunnen zo direct betrokken zijn bij de gang van zaken op SG W.J. Bladergroen.

De ouderraad zal regelmatig vergaderen. Op alle vestigingen van de PSG wordt jaarlijks een nieuwe ouderraad samengesteld 


Medezeggenschapsraad

De wijze waarop de medezeggenschap vorm wordt gegeven, vindt u in de bijlage met ‘Afspraken en regelingen in PSG-verband’.


Leerlingenraad

SG W.J. Bladergroen heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad komt regelmatig onder schooltijd bij elkaar. De leerlingenraad is de plek waar leerlingen op een officiële manier mee kunnen denken en praten over allerlei schoolse zaken. Leerlingen die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de leerlingenraad kunnen zich melden bij hun mentor.


Leerlingenstatuut

De PSG heeft een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd. Het leerlingenstatuut is vastgelegd in de schoolgids van de Purmerendse ScholenGroep.


Open Huis

De afdelingen van SG W.J. Bladergroen organiseren jaarlijks een Open Huis. De school is dan geopend voor leerlingen van de hoogste groepen van het primair onderwijs en hun ouders/verzorgers. Belangstellende leerlingen kunnen een kijkje nemen in de school en kennismaken met docenten en alle verschillende vakken. Bovendien krijgen de bezoekers voorlichting over een aantal belangrijke zaken van SG W.J. Bladergroen. Behalve voor de leerlingen die tijdens het Open Huis in de lokalen assisteren, is deze avond niet toegankelijk voor de leerlingen van de school.