School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Verklaring van afkortingen

ASPM Assistent pedagogisch medewerker
AVO vakken Algemeen Vormend Onderwijs (vakken Nederlands, Engels, rekenen, Mens en Maatschappij, themalessen, omgangskunde)
BBL Basisberoepsgerichte leerweg
BEVO Beeldende Vorming
(wet) BIO Wet op Beroepen In het Onderwijs
CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
Coopertest 12 minutenloop: in 12 minuten wordt een zo groot mogelijke afstand afgelegd, een methode om het uithoudingsvermogen van de leerling te meten.
DLE Didactische Leeftijds Equivalenten (beheersingsniveau van de schoolvaardigheid en de onderwijsmaand dat gemiddeld genomen overeenkomt met het beheersingsniveau)
ELOO Elektronische Leeromgeving
EMOVO Elektronische Monitor en Voorlichting
Entree Entree opleiding MBO diploma, de Entree opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een
mbo-2-opleiding.
Eurofittest conditietest
GL Gemengde Leerweg
IS Interne Stage
IOP Individueel Ontwikkelingsplan
ISK Internationale Schakelklas
KBL Kaderberoepsgerichte leerweg
Kwadijkloop 5 km duurloop
LO lichamelijke op voeding
LOB Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
LWOO LeerWegOndersteunend Onderwijs
LWP Leerling werkplek
LWV Landelijk Werkverband (Praktijkonderwijs)
M&M Mens en Maatschappij (Leergebied geschiedenis, aardrijkskunde en economie)
M&O Mens en Omgeving (leergebied biologie en verzorging)
M&O.t Mens en Omgeving (theorie)
M&O.p Mens en Omgeving (praktijk)
MR Medezeggenschapsraad
NT-2 Nederlands als 2e taal
OA Onderwijsassistent
OER Onderwijs en Examen Regeling (MBO)
OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum
OPP Ontwikkelingsperspectief
OR ouderraad
ORGB Organisatie in Balans (examenbureau voor het Entree diploma)
PO Primair onderwijs
PBS Positive Behaviour Support
PMR Medezeggenschapsraad, Personeelsgeleding
PMT-k Prestatie Motivatie Test voor kinderen
PRO Praktijkonderwijs
ProZo Praktijkonderwijs Zelfonderzoek
PSO Praktische Sector Oriëntatie
REC Regionaal Expertisecentrum
SOVA Sociale Vaardigheden
SVL Schoolvragenlijst
TL Theoretische Leerweg
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMR Vestigingsmedezeggenschapsraad