School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Ons onderwijs


VMBO

VMBO-onderbouw, voor leerlingen die recht hebben op extra ondersteuning/LWOO

Op SG W.J. Bladergroen wordt onderwijs verzorgd in kleinere klassen voor de eerste 2 leerjaren van het VMBO op basis, kader en MAVO niveau. De individuele leerbehoefte van de leerling staat bij ons centraal. Samen met ouders en de leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, waarin doelen op didactisch en sociaal emotioneel gebied omschreven worden.

Kenmerkend voor ons VMBO is het faseringsmodel, waarbij we in 4 stappen groepen leerlingen op weg helpen naar de bovenbouw of een andere passende doorstroommogelijkheid. De Wet Passend Onderwijs maakt het mogelijk om door middel van arrangementen een passend aanbod voor iedere leerling te realiseren.

Het VMBO op SG WJ Bladergroen is ingericht voor leerlingen die baat hebben bij intensieve ondersteuning en begeleiding. Alle leerlingen hebben ofwel een toewijzing leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) ofwel een toegewezen arrangement via het SWV. In beide gevallen zal na overleg met PO en ouders een aanvraag worden gedaan bij het SWVVO.


VMBO – bovenbouw

Voor een specifieke groep leerlingen van onze school die in aanmerking komt voor verlengde zorg is er de mogelijkheid om binnen WJB een basis- of kaderdiploma te halen, binnen het profiel Dienstverlening & Producten.

Internationale Schakelklas (ISK)

De Internationale Schakelklas (ISK) is een vorm van Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Dit is geen schooltype maar een onderwijstraject waarin het leren van de Nederlandse taal en het ontwikkelen van schoolse vaardigheden centraal staan.

De ISK is speciaal voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen. De leerlingen zijn afkomstig uit de hele wereld en beheersen de Nederlandse taal nog niet voldoende om deel te kunnen nemen aan het reguliere Nederlandse onderwijs. In de ISK worden zij, in maximaal twee jaar, klaargestoomd voor het vervolgonderwijs.

Bij het bepalen van het uitstroomperspectief wordt gekeken naar verschillende factoren, zoals de leeftijd van het kind, zijn/haar cognitieve capaciteiten, interesses, resultaten, motivatie en het aantal jaren onderwijs dat de leerling al gehad heeft in het land van herkomst. De meeste ISK-leerlingen stromen door naar regulier voortgezet onderwijs, het MBO of het taal- en schakeltraject van de Hogeschool van Amsterdam.


Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige deelname aan de maatschappij. We werken samen met onze leerlingen aan een loopbaan voor het leven, waarin zelfstandig wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding, burgerschap en een plaats op de arbeidsmarkt centraal staan. Daarom kijken we als eerste naar wat een leerling kan en wil. Samen werken we toe naar een passende werkomgeving of vervolgopleiding.

In ons onderwijsconcept leren wij onze leerlingen om zelf keuzes te maken en zelfverantwoordelijkheid te nemen. Het Praktijkonderwijs is voor sommige leerlingen eindonderwijs. Na vier of vijf jaar kan een leerling het Praktijkonderwijs afronden met een diploma Praktijkonderwijs. Voor leerlingen die daar de capaciteiten voor hebben wordt een Entreeopleiding aangeboden. Dit traject kan 1 of 2 jaar beslaan. Gedurende de schoolloopbaan is er soms ook gelegenheid tot het behalen van een branche-certificaat, afhankelijk van sectorkeuze.

Onderwijstijd

Onze school is gehouden aan de wettelijke bepalingen die gelden t.a.v. de onderwijstijd. Voor onze school geldt voor alle leerwegen momenteel de norm van 1000 klokuren op jaarbasis, alleen voor het 4e leerjaar van het VMBO geldt 700 klokuren (eindexamenjaar). De onderwijstijd wordt binnen de MR en oudergeleding besproken en elk jaar vastgesteld. De school is in principe voor leerlingen geopend van 08.00 tot 16.30 uur voor lesdoeleinden. In de pauzes worden de leerlingen van de onderbouw geacht op het schoolplein te blijven.