School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

VMBO onderbouw- basis, kader en mavo niveau.

Leerlingen die in aanmerking komen voor onze vmbo afdeling hebben specifieke onderwijsbehoeften en/of begeleidingsbehoeften. Het gaat om kwetsbare leerlingen waarvoor een plaatsing op een reguliere vmbo school, direct na de basisschool, nog geen optie is. Zij zijn beter geholpen binnen een begeleiding- of dialoogschool op weg naar een regulier vmbo-diploma. Dat kan zijn na 2 leerjaren op SG W.J. Bladergroen of binnen een eigen bovenbouw op SG W.J. Bladergroen. De leerlingen hebben indicatie LWOO of een arrangement.

Op SG W.J. Bladergroen wordt onderwijs verzorgd in kleinere klassen voor de eerste 2 leerjaren (de “onderbouw”) van het vmbo op Basis, Kader en Mavo niveau. De individuele leerbehoefte van de leerling staat bij ons centraal. Dit houdt in dat we samen met ouders en de leerling via een ontwikkelingsperspectief (OPP) een op maat gesneden leerroute maken. De onderbouw werkt aan verbetering van het onderwijsrendement in een doorlopende leerlijn met de bovenbouw (leerjaar 3 en 4).


Taal, rekenen en het werken aan competenties krijgen extra aandacht.

Vakdocenten en mentoren werken samen met de leerlingen aan het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). Ook de ouders zijn erg belangrijk in ons onderwijsproces. Zo wordt van ouders verwacht dat zij meedenken over het OPP van hun kind en dit OPP tekenen en het thuis ook regelmatig hebben over de doelen vanuit dit OPP. De samenwerking met thuis is een belangrijke basis voor ons onderwijs.

Lestijden vmbo (veranderingen voorbehouden)

Lesuur Aanvang Einde
1 08:30 09:15
2 09:15 10:00
3 10:00 10:45
1e pauze 10:45 11:00 (15 minuten)
4 11:00 11:45
5 11:45 12:30
2e pauze 12:30 13:00 (30 minuten)
6 13:00 13:45
7 13:45 14:30
3e pauze 14:30 14:45 (15 minuten)
8 14:45 15:30
9 15:30 16:15

In de pauzes blijven de leerlingen in principe op het terrein van de school, tenzij leerlingen naar de gymzaal/het sportpark gaan. De lessentabellen vindt u in bijlage 2.

VMBO-LWOO

Dit is voor leerlingen die een indicatie leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hebben en daarom beter functioneren in kleinere klassen. Zij hebben de mogelijkheid door te stromen naar het 3e leerjaar van het vmbo.

VMBO met intensieve begeleiding en ondersteuning

Dit is voor leerlingen die al dan niet een indicatie leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hebben en die extra begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Ook zij zijn gebaat bij een kleinere en veiligere leeromgeving. Deze leerlingen stromen indien mogelijk na een of twee jaar door naar een van de leerwegen van het vmbo.

Leergebieden
In de vmbo-onderbouw wordt een aantal vakken gecombineerd gegeven door dezelfde docent. Deze combinaties worden leergebieden genoemd. Door deze werkwijze is het aantal docenten dat les geeft aan een klas verkleind. Bovendien krijgen de leerlingen meer inzicht in de samenhang tussen vakken.

De leergebieden bestaan uit de volgende combinaties van vakken:

  • Mens en Maatschappij (M en M)/aardrijkskunde, geschiedenis en economie.
  • Mens en Omgeving (M en O)/biologie en verzorging.
  • Beeldende Vorming/handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen.

Het mentorsysteem

Bij het vmbo vervult de mentor naast de algemene mentortaken de rol van studiebegeleider en coach van zijn klas. Hij bespreekt met de leerlingen de consequentie van een werkkeuze en het tempo van het werken tijdens de mentoruren en bespreekt samen met de leerlingen of al het geplande werk op tijd af is en hoe de leerling er cijfermatig voorstaat. Door de planning en Magister met de leerlingen te bespreken heeft de mentor een compleet beeld in de vorderingen en kan hij de leerlingen, en indien nodig de ouders, doeltreffend adviseren. Wanneer de taak niet af is, kan de leerling van de mentor de opdracht krijgen, om het werk alsnog onder begeleiding af te maken na afloop van de laatste les op het officiële lesrooster.

Er vinden regelmatig leerlingbesprekingen plaats waarin de mentor steun en hulp kan vragen aan het kernteam of een beroep kan doen op het zorgteam. De mentor heeft tenminste drie keer per jaar een voortgangsgesprek met elke leerling van zijn mentorgroep. Tijdens het gesprek bespreekt de mentor met de leerling zowel zijn resultaten in cijfers als zijn resultaten op het gebied van de kerncompetenties: plannen & organiseren, zelfstandig werken en samenwerken. Bij het vmbo komen de ouders voor de herfstvakantie op school om het ontwikkelingsperspectief (OPP) met de mentor te bespreken en te ondertekenen. Een evaluatie en bijstelling van dit ontwikkelingsperspectief (OPP) volgt op de helft van leerjaar 1, aan het eind van leerjaar 1 wordt het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerjaar 2 gemaakt. Dit gebeurt altijd tijdens een driehoeksgesprek (leerling, ouders en school). In leerjaar 2 blijven de driehoeks- en loopbaangesprekken een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

Praktische Sectororientatie (PSO) en Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

In de eerste en tweede klas staat het programma LOB in het teken van zelf ontwikkeling, studiekeuze en beroepenoriëntatie. De praktische kennismaking met de beroepsprofielen noemen we de Praktische Sectororiëntatie (PSO). 

Deze lessen zorgen ervoor dat elke leerling een beeld krijgt van de sectoren, bijbehorende keuzeprofielen in de bovenbouw en de beroepen die horen bij deze sectoren. Zo helpen we onze leerlingen om een goede keuze voor de Bovenbouw te maken.


Studiekeuze of vervolgloopbaan

Afhankelijk van capaciteiten, motivatie, en de geleverde prestaties zet een leerling in de bovenbouw van het vmbo zijn studie voort in:

  • de basisberoepsgerichte leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • de mavo (theoretische leerweg)
  • de gemengde leerweg.


De leerwegen sluiten aan op de niveaus van de opleidingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), zoals die worden aangeboden door een Regionaal OpleidingsCentrum (ROC). De bovenbouw van het vmbo leidt nog niet op voor een beroep. De leerlingen worden voorbereid op het vervolgonderwijs. De leerling wordt bij zijn studiekeuze begeleid door de docenten PSO (Praktische Sector Oriëntatie) en door de mentor van het tweede leerjaar. In het tweede leerjaar wordt uitgebreid stilgestaan bij de overstapmogelijkheden naar het derde leerjaar. Dit gebeurt tijdens de LOB lessen en tijdens de mentorlessen. Ook tijdens de driehoeksgesprekken en de ouderavond in het tweede leerjaar komt dit aan bod.

 

Toetsing en overgang

De vmbo-onderbouw leerlingen krijgen 2 keer per jaar een officieel rapport. Ouders/verzorgers hebben tussentijds op ieder moment zelf toegang tot de cijfers via magister, via een eigen inlogcode. Wanneer de prestaties of het gedrag van een leerling daartoe aanleiding geven, neemt de mentor ook tussentijds contact op met de ouders. Ouders kunnen altijd zelf tussentijds een gesprek met de mentor of vakdocent aanvragen. Naar aanleiding van de rapportenbesprekingen en/of leerlingbesprekingen kan een leerling worden verplicht om na schooltijd onder begeleiding van een docent te werken aan één of meerdere taken. De mentor stelt de ouders/verzorgers en de leerling hiervan op de hoogte.


Toetsen en herkansingen

Een leerling heeft de mogelijkheid een toets te herkansen, als die toets een onvoldoende heeft opgeleverd met een specifieke reden (bv door ziekte, faalangst, black-out, familieomstandigheden) en de leerling de toets hierdoor niet naar behoren heeft kunnen voorbereiden en maken. Dit herkansen gebeurt op vrijwillige basis en altijd binnen twee weken na de oorspronkelijke toets. Een afspraak ervoor dient echter wel nagekomen te worden. Als een leerling de toets niet heeft kunnen maken, wordt hiervoor in Magister een 1,1 genoteerd. Dit betekent dat de toets ingehaald dient te worden. Wordt de toets niet binnen 2 weken ingehaald, dan zal de 1,1 veranderen in een 1. (met uitzondering in het geval van langdurige ziekte), Na het afsluiten van een rapportperiode is het niet meer mogelijk om een toets uit de vorige periode te herkansen.

Aan het eind van het schooljaar besluit het kernteam o.l.v. de teamleider aan de hand van de resultaten en de overige informatie uit het leerlingvolgsysteem in welke klas de leerling geplaatst wordt. Bij de bevordering tellen alle vakken gelijkwaardig mee en worden de cijfers als volgt afgerond 5,50 = 6 en 5,49 = 5. Een 5 telt voor 1 minpunt, een 4 voor 2 minpunten en een 3 of lager voor 3 minpunten.

In bijzondere gevallen beslist het kernteam onder leiding van de teamleider. Ook tellen de inzet en gedragswaarderingen mee (zie overgangsnormen).

Tussentijds wisselen van niveau (bv van Basis naar Kader of van Kader naar Mavo)

Dit is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de mentor vraagt advies aan het docententeam van de leerling, bij positief advies vanuit het docententeam brengt de mentor de leerling in bij het zorgteam. Na positief advies van orthopedagoog, SMW, zorgcoördinator en teamleider kan een leerling overgeplaatst worden naar een ander niveau.

Overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 (Basis, Kader en Mavo)

Een leerling gaat over als hij maximaal 1 minpunt heeft op zijn overgangsrapport of 2 minpunten met een compensatiepunt voor een ander vak. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past. Een leerling mag tevens maximaal tweemaal een M (matig) en eenmaal een O (onvoldoende) scoren op gedrag of inzet.

Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.


Overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 (Basis, Kader)

Een leerling gaat over als hij maximaal 2 onvoldoendes heeft, waarvan 1 vier of lager. Er mag maximaal 1 onvoldoende voorkomen in het vakkenpakket van de profielkeuze in het derde jaar. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past. Een leerling mag tevens maximaal tweemaal een M (matig) en eenmaal een O (onvoldoende) scoren op gedrag of inzet.

 

Overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 (MAVO)

Een leerling gaat over als hij maximaal 2 onvoldoendes heeft, waarvan 1 vier of lager. Er mag maximaal 1 onvoldoende voorkomen in het vakkenpakket van de gemaakte keuze in leerjaar 3. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de afdelingsleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past. Een leerling mag tevens maximaal tweemaal een M (matig) en eenmaal een O (onvoldoende) scoren op gedrag of inzet.

Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de afdelingsleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.

Overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4

De overgangsnormen zijn opgenomen in het curriculum van het PTA.