School voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO en Internationale Schakelklas

Voorwoord

Purmerend, augustus 2020


Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes,

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie:
Op SG W.J. Bladergroen bieden wij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften passend onderwijs. De onderwijsbehoefte (instructiebehoefte- en ondersteuningsbehoefte) van leerlingen staat centraal. Dit betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Waarbij het ook gaat om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen. Daarnaast streven we een zo optimaal mogelijke doorstroom/uitstroom na.

Onze visie op het onderwijs sluit aan bij het Strategisch Beleidsplan van de Purmerendse ScholenGroep (PSG) en zijn in centrale thema’s verankerd, te weten:

  • Maatwerk organiseren
  • Professionals trainen
  • ICT systemen afstemmen
  • Zorg op SG W.J. Bladergroen


Voor SG W.J. Bladergroen betekenen deze ambities:

Maatwerk organiseren
Binnen ons pedagogisch-didactisch klimaat staat de onderwijsbehoefte (instructie- en ondersteuningsbehoefte) van leerlingen centraal. Dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Om dit te kunnen realiseren maken we gebruik van activerende werkvormen, flexibele leerroutes en de juiste begeleiding zodat de leerling het tempo en de ontwikkeling kan lopen die bij hem/haar past.

Professionals trainen
Medewerkers worden gestimuleerd om met elkaar ‘in beweging’ te zijn en zich blijvend te ontwikkelen, in relatie met de schoolontwikkeling; waarbij gebruik wordt gemaakt van een persoonlijk ontwikkelingsplan op basis van individuele doelen. Binnen SG W.J. Bladergroen staan de komende jaren in het teken van het ontwikkelen en toepassen van activerende werkvormen, vaste afspraken t.a.v. de wijze van lesstofaanbieding, Master Sen scholing passend bij het begeleidingsprofiel van de school, Eloo-Dot en Intervisie.

ICT systemen afstemmen
Door maatwerk aan te bieden middels diverse activerende werkvormen zal ook de digitale component aan moeten sluiten. De komende jaren zetten we in op BYOD (Bring Your Own Device) en zullen we de adviezen van Expanding Visions op het gebied van de ICT structuur binnen de PSG hierbij als leidraad gebruiken.

Zorg op SG W.J. Bladergroen
Omdat W.J. Bladergroen binnen het samenwerkingsverband een bijzondere plek inneemt t.a.v. de zorgleerlingen hebben wij de ambitie Zorg toegevoegd bovenop de PSG ambities. Binnen de leerlingenzorg op SG W.J. Bladergroen is het motto ‘Doen wat werkt’ ook leidend. Vanuit het zorgteam wordt geambieerd om meer preventief te werken i.p.v. reactief. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden wat tevens ten goede komt aan de geboden leerlingenzorg. Een uitgebreide intake, klassentrainingen op sociale vaardigheden, professionalisering van docenten op Passend Onderwijs en versteviging van de samenwerking met ketenpartners zijn voorbeelden van hoe wij deze zorg willen realiseren.

Er zijn drie afdelingen bij SG W.J. Bladergroen:

  • VMBO-onderbouw, voor leerlingen met extra ondersteuning-LWOO
  • Internationale Schakelklas (ISK)
  • Praktijkonderwijs.

 

De teamleiders op onze school zijn:

  • Mevrouw Bremer - VMBO, ISK.
  • Mevrouw de Bie- Praktijkonderwijs, incl. de Entree-opleiding

Alle medewerkers op school zorgen voor een optimaal schoolklimaat waarbinnen vijf kernwaarden centraal staan (zie blz. 10).

Het loket VO-Waterland/medewerkers van het Samenwerkingsverband (SWV) zit in ons gebouw. Binnen het SWV zijn specialisten werkzaam op het gebied van psychologisch- en didactisch onderzoek en orthopedagogiek. Het SWV kan diensten verlenen aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio.

In dit boekje staan allerlei praktische gegevens zoals: informatie over de school, de organisatie daarvan, lestijden, vakantieregeling, huisregels, relevante namen, adressen en telefoonnummers. Tevens maak ik u attent op de website van de Purmerendse ScholenGroep (www.psg.nl) en onze eigen website: bladergroen.psg.nl.

Ik wens de leerlingen namens alle medewerkers van SG W.J. Bladergroen een plezierig en succesvol schooljaar toe.


Mevrouw N. Spanjerberg, Schooldirecteur SG W.J. Bladergroen

 

Waarom heet de school W.J. Bladergroen?

SG W.J. Bladergroen ontleent zijn naam aan Nederlands kinderpsycholoog, orthopedagoog Wilhelmina Johanna Bladergroen (1908-1983). SG W.J. Bladergroen laat zich kenmerken door het uitgangspunt van Wilhelmina Johanna Bladergroen: “Niet leiden, maar begeleiden op de weg naar zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.” Dit vormt een belangrijke leidraad voor het onderwijs aan en de omgang met de leerlingen van de school.